Mali Kariyer Eğitim Kurumları®

Bilginin ışığında...

 

 

 

SMMM Staj Başlatma Sınavlarına Hazırlık Eğitimi
Uzaktan Eğitim İnternet Sitesi

Mali Kariyer Eğitim Kurumları Uzaktan Eğitim İnternet Sitesi | SMMM Staj Başlatma

SMMM Staj Başlatma Sınavı

 

Uzaktan Eğitim İnternet Siteleri İletişim Video Ana Sayfa SMMM Staj Başlatma Sınavı Uzaktan Eğitim İnternet Sitesi
STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ
İçindekiler
STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler Temel İlkeler Hedefler
TESMER Otomasyon Sistemi
TEOS Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları Staj Başvuru Dosyası Hazırlanması Staja Giriş Sınavı Staja Giriş Sınavı Usul ve Esasları Staja Giriş Sınavı Konuları ve Konulara Göre Soru Sayıları
TÜRMOB Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında alınan karar ile değişiklikler yapılmıştır Staja Giriş Sınavı Değerlendirme Ölçütleri Sınavda Uygulanacak Genel Kurallar Staja Giriş Sınavına İlişkin Genel Hususlar Staja Giriş Sınavı Başvuru İşlemleri Staj Süresi ve Stajın Başlatılmasına İlişkin Temel İlkeler Yurtdışı Eğitimi, Yurtdışı Çalışma Nedeni İle Stajın Durdurulması Staja Ara Verme Staj Yapılacak İşyerleri, Stajın Yapılması ve Yöntemi Staj Yapılacak İşyerleri
TÜRMOB Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında alınan karar ile değişiklikler yapılmıştır Stajın Yapılması ve Yöntemi Zorunlu Stajyer Eğitimi e Stajyer Eğitimi A Meslek Mensubu Yanında veya Gözetim Denetiminde Staj Yapan Aday Meslek Mensuplarının e Stajyer Eğitimi B sayılı Yasa'nın ı Maddesine Göre Çalışmalarını Staj Süresinin Tamamını Kapsayacak Şekilde Stajdan Saydıran Aday Meslek Mensuplarının e Stajyer Eğitimi C Staj Süresinin Belirli Bir Bölümünü Kapsayacak Şekilde Çalışmalarını Yasa'nın Maddesine Göre Stajdan Saydıran Aday Meslek Mensuplarının e Stajyer Eğitimi D e Stajyer Eğitimi’ne İlişkin Olarak
TESMER Şubelerinde Odalarda Yapılacak İşlemler E e Stajyer Eğitimi Kapsamındaki Dersler
TÜRMOB Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında alınan karar ile değişiklikler yapılmıştır Staja Fiilen Başlama ve Staj Dosyası Meslek Mensubu Yanında ya da Mesleki Şirketlerde SMMM ve YMM Staj Meslek Mensubu Gözetim veya Denetiminde Staj Yasa'nın ı Maddesi Kapsamında Hizmet Süreleri Staj Süresinden Sayılanlar Oda
TESMER Şubeleri İşlem Prosedürleri Staja Ara Verme Staj Sırasında İlişik Kesme Staj İptali Odalar Arası Nakil Aday Meslek Mensuplarının Denetimi Mesleki Değerler ve Kurallara, Uyumsuz Tutum ve Davranışları Bulunan Stajyerlere Yönelik Uygulanabilecek Yaptırımlar Staj Yönetmeliği’nin “Bağdaşmayan İşler” Başlıklı Maddesine Aykırı Davrandığı Tespit Edilen Adaylara İlişkin Yürütülecek İşlemler Meslek Unvanlarını Haksız Kullanan Adaylar Hakkında Yürütülecek İşlemler Staj İşlemlerine İlişkin
TESMER Şubesi veya Oda Kararlarına İtiraz SMMM Sınav Süresinin Başlatılması ve Sınav Dosyasının Hazırlanması Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Süresinin Başlatılması Sınav Dosyalarının Hazırlanması
TESMER'e Gönderilmesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları Sınav Konuları Sınav Kuralları Yurtdışı Eğitim ve Yurtdışı Çalışma İşyeri Görevlendirmesi Nedeni İle Sınav Süresinin Durdurulması, Mücbir Sebepler Nedeni İle Sınav Süresinin Uzatılması Staj Değerlendirme Formları Yönergede Düzenlenmemiş Hususlar Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme Geçici Düzenleme Yürürlük Yürütme TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ Temel İlkeler sayılı Yasa ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince aday Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin stajları süresince; yeterli ve yetkin birer meslek mensubu olarak yetişmelerini sağlamak üzere aşağıdaki temel ilkeler benimsenmiştir Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip meslek mensubu olabilmelerinin sağlanması, Yanında, gözetim veya denetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmadan etkin bir staj eğitiminin verilmesi, Staja Giriş Sınavında başarılı olarak staja başlamış aday meslek mensuplarının, stajı tamamlayabilmesi için
TESMER tarafından düzenlenen eğitim programlarında,
UZAKTAN eğitim programı sırasında yapılan değerlendirmelerde ve
UZAKTAN eğitim programı sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olmalarının sağlanması, Hedefler
TESMER tarafından, Mesleğin gerektirdiği yeterlik ve yetkinlikte, Etik değerler ve etik davranış bilincine sahip, Etik davranış ve tutum gösterebilen, Ulusal ve uluslararası mesleki standartları uygulayabilen, Bilgi teknolojileri ve uygulamalarına vakıf, Yabancı dil bilen, Kamu yararı ve sosyal sorumluluklar için duyarlı, Güvenilir, Uzmanlaşmaya önem veren, Kişisel, teknik, entelektüel, iletişim ve organizasyon becerilerinin gelişimi için yaşam boyu eğitime önem veren, nitelikte meslek mensubu yetiştirilmesi hedeflenmiştir
TESMER Otomasyon Sistemi
TEOS
TEOS;
TÜRMOB,
TESMER, Oda veya
TESMER Şubelerinde bulunan birimlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş web tabanlı bütünleşik bilgi sistemidir
TEOS, Türkiye’deki tüm
TESMER Şubeleri ve Odalar arasındaki entegrasyonunun sağlanması amacıyla, veri değişiminde bulunulan tüm bilgi merkezleri ile internet üzerinden karşılıklı veri transferlerinin sağlanabileceği bir yapıdadır Sistem farklı veri merkezlerindeki yararlanıcılar ile etkileşimi, internet üzerinden aynı veri tabanını kullanılacak şekilde programlanmıştır Sistem bu özelliği ile veri bütünlüğünü sağlamaktadır
TEOS'da aday meslek mensupları da sisteme erişim sağlayabilmekte, yetkileri dahilinde veri girebilmekte, başvuru ve işlemlerini yerine getirebilmekte ve ayrıca, işlemlerinin sonuçlarını online olarak görebilmektedirler
TEOS'da, farklı kullanıcılar için farklı erişim yetkileri tanımlanabilmektedir Bu özellik,
TESMER Şubesi Oda
TEOS kullanıcılarının, aday meslek mensuplarının ve
TÜRMOB ile
TESMER kullanıcılarının kontrollü bir şekilde Merkezi Staj Kütüğünü oluşturabilmelerine olanak sağlamaktadır
TEOS'da veri girişi yapabilen tüm kullanıcılara güvenliği sağlanmış bir ortamda kullanıcı adı ve şifre tanımlanmaktadır Kullanıcı adı ve şifrenin sorumluluğu https:
TEOS
TESMER org tr internet adresi üzerinden onayladıkları sözleşme gereği kullanıcılara verilmektedir
TEOS; T C İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kimlik Paylaşım Sistemi ile uyumlu olarak çalışmakta ve sisteme anında eklenebilen fotoğraflar ile kullanıcı kişisel bilgileri en iyi şekilde oluşturulmaktadır Kullanıcılar sistem üzerinden, staj başvuru,
UZAKTAN eğitim ve sınav giderleri v b ödemelerini bankalara gitmeden yapabilmektedir
TEOS'un aynı zamanda merkezi staj kütüğünü oluşturması nedeniyle, aday meslek mensuplarının stajlarına ilişkin tüm bilgi ve belgeleri, bağlı oldukları
TESMER Şubesine Odasına zamanında iletmeleri ve
TESMER Şubesi Oda çalışanlarının, aday meslek mensubuna ait bu bilgileri
TEOS'a zamanında işlemeleri gerekir
TEOS'da kayıt edilmesi gereken bilgi ve işlemlere ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bu Yönergenin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajına başlayabilmek için Kanunun maddesindeki genel şartlar ile A a maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, Staj Yönetmeliğin maddesinde belirtilen staja giriş sınavından en az puan almak ve Birlik tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış olmak gerekir Buna göre, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında
UZAKTAN eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla beraber, yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla kabul edilecek lisans programlarının listesine aşağıda yer verilmiştir SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJI İÇİN YASADA ÖN GÖRÜLEN LİSANS PROGRAMLARI İktisat İşletme Kamu Yönetimi Maliye Muhasebe ve Denetim Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ekonometri Siyaset Bilimi Uluslararası Finans Ekonomi Bankacılık ve Sermaye Piyasası Pazarlama Yönetimi Bankacılık ve Finans Pazarlama Turizm İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Hukuk Yukarıda belirtilen lisans programları
TEOS'a işlenmiştir Adaylar ve
TESMER Şubesi Oda kullanıcıları, staj ve sınav başvuruları sırasında okul bilgilerini
TEOS'dan seçerek kişi kartlarına ekleyebilirler
TEOS'da tanımlanmamış lisans lisans üstü programlarından mezun olanların staj başvurularının değerlendirmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından; yabancı okul mezunlarından "Denklik Belgesi" Türkiye'deki okul mezunlarından "Eşdeğerlik Yazısı” verilmesi istenir Bu belgeler adaylar tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınır
TESMER tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, uygun bulunan lisans lisansüstü programları
TEOS'a işlenir ve ilgili
TESMER Şubesine Odaya bilgi verilir Bu bilgi adayın dosyasına eklenir Odalarca
TESMER Şubelerince,
TESMER’in olumlu görüşü alınmadan kabul edilen başvurular geçersiz sayılır Staj Başvuru Dosyası Hazırlanması
TESMER tarafından oluşturulan Staj Başvuru Dosyası içeriğinde yer alan belgelerin listesi aşağıda belirtilmiş, ayrıca dosya içerisindeki belgelerin örnekleri yönerge ekinde yer almıştır Sınava başvuruda bulunacak adaylar, ikamet ettiği ilin veya bölgenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
TESMER Şubesi Odasına başvuruda bulunarak, staj başvuru dosyası alır Staja ilişkin bedeller,
TÜRMOB tarafından belirlenecek yöntem ve kanallar üzerinden alınarak odalara dağıtılır Bu bedeller dışında Odalar tarafından hiçbir bedel talep edilmez Staj ve Sınav başvurusunda bulunacak engelli adayların ücretlerinde, sağlık raporu ile belgelenmek koşuluyla engelleri oranında indirim yapılır Staj başvuru dosyasının içeriği aşağıdaki matbu belgelerden oluşur Staj Başvuru Dosyasında bulunacak belgeler listesi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başvuru Formu, Adli Sicil Belgesi Başvuru Formu, Taahhütname, Staj Onay Belgesi, Tek Kişi Staj Belgesi, Stajyer Hakkında Bilgi Alınacak Kişiler Bilgi Formu, Stajyer Durum Tespit Tutanağı, Stajyer Değerlendirme Formu, Yukarıda yer alan , , sıradaki formlar staja giriş sınavı sırasında
TESMER Şubesine Odaya teslim edilir Diğer formlar staja başlama sırasında, yeni tarihli adli sicil belgesi Son ay içinde alınmış ve staj yapılacak işyerine ilişkin işyeri belgeleri ile birlikte
TESMER Şubesine Odaya teslim edilir Staja Giriş Sınavı Staja Giriş Sınavı için başvurular, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır Staja Giriş Sınavına, sayılı Kanunun ve maddesi ile A a maddesindeki öğrenim şartlarını taşıyan ve
TÜRMOB tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış olan adaylar katılır Bu sınavdan puan ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına sahip olur Staja Giriş Sınavı,
TÜRMOB
TESMER tarafından yapılır veya
TÜRMOB
TESMER tarafından tayin edilen Üniversite veya ÖSYM v b kurumlara yaptırılır Mesleğe giriş için gerekli temel bilgi ve formasyonun ölçüleceği bu sınavın değerlendirme esasları
TÜRMOB
TESMER tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilebilir Belirlenmiş ve uygulanmakta olan Staja Giriş Sınavı değerlendirme ölçütleri bu Yönergenin numaralı başlığında açıklanmıştır Staja Giriş Sınavı Usul ve Esasları Sınav soruları, sınavı yapan kurum tarafından oluşturulan komisyonca hazırlanır Sınav organizasyonu tamamen sınav için tayin edilen kurumun sorumluluğundadır Sınav test yöntemi ile yapılır Adaylar tarafından sorulara verilen cevaplar optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretlenir Cevap kağıtları sınavı yapan kurum veya kuruluş tarafından optik okuyucu ile okunur ve bilgisayarla değerlendirilir Soruların cevaplarını, soru kitapçığına işaretleyen adayların cevapları dikkate alınmaz Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz Sınavda uyulacak esaslar ve sınav kuralları bu Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde sınav için tayin edilen kurum tarafından belirlenir ve sınav öncesinde katılımcılara duyurulur Staja Giriş Sınavının yapılmasından sonra ortaya çıkması muhtemel soru aksaklıkları için alınacak önlem ve politikalar sınavı yapan kurum tarafından belirlenir ve katılımcılara duyurulur Sınav sonuçlarının belirlenmesi, sonuçlara itirazların değerlendirilmesi, sınavı yapan kurumun sorumluluğundadır Sınavda, adaylara Genel Kültür ve Yetenek ile Alan Bilgisi Testleri uygulanır Staja Giriş Sınavı sınav konuları ve yüzdelik dağılımlarına ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda belirtilmiştir Staja Giriş Sınavı Konuları ve Konulara Göre Soru Sayıları
TÜRMOB Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında alınan karar ile değişiklikler yapılmıştır yılında yapılacak ilk Staja Giriş Sınavı’ndan itibaren bu sınav dahil , Sınavda adet “Genel Kültür ve Yetenek”, adet “Alan Bilgisi” olmak üzere toplam adet soru yer alacaktır Sınavın değerlendirilmesinde, “Genel Kültür ve Yetenek” soruları % , “Alan Bilgisi” soruları % oranları ile dikkate alınacaktır Sınavın “Genel Kültür ve Yetenek” bölümünde yer alan sınav konularına “Yabancı Dil” eklenmiştir Yabancı dil konusu, “Almanca, Fransızca yada İngilizce” dillerini kapsayacaktır Sınava katılacak adaylar, sınav başvurularında “Almanca, Fransızca yada İngilizce” dillerinden hangisini tercih ettiklerini belirteceklerdir yılından önce, dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; bu dosyalarına bağlı sınav hakları çerçevesinde yabancı dil konusundan sorumlu olmaksızın mevcut düzenlemelere göre sınava katılmaya devam edebileceklerdir yılından önce, dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; diledikleri takdirde tarihinden itibaren uygulanacak olan yabancı dili de kapsayan sınava katılabileceklerdir Adaylar bu tercihlerini sınav başvurularında belirteceklerdir Sınavlarda başarılı olamama nedeniyle, yılının son sınavını takiben yeniden dosya açtıracak olan adaylar “Yabancı Dil” konusunu da kapsayan yeni düzenlemelere göre sınava katılacaklardır Staja Giriş Sınavı Değerlendirme Ölçütleri Staja Giriş Sınavı; soru alan bilgisi, soru genel kültür olmak üzere; toplam soru üzerinden test biçiminde yapılır Staja Giriş Sınavının değerlendirme ölçütü
TESMER tarafından belirlenir Staja Giriş Sınavında değerlendirme, sınavın yapısı itibariyle; mutlak değerlendirme ya da bağıl değerlendirme sistemi ile yapılabilir Mevcut uygulamada Staja Giriş Sınavı bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir Bu sisteme ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir Bağıl değerlendirme sisteminde, sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra, değerlendirme işlemi yapılır Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı sınavdaki öteki adayların puanlarına ve başarısına yani grubun tümünün başarısına bağlı olarak belirlenir Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde adayın başarı durumu da değişir Bu nedenle özellikle test tipi sınavlarda bağıl değerlendirme sistemi en adil ve en nesnel olan değerlendirme biçimidir Bu değerlendirme biçiminde, ham notların ortalaması, her notun ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu bulunarak, değerlendirmeye esas notlar, bir notun, ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart not biçimiyle ifade edilir Bu suretle, adaylar ortalama performansları ölçütüyle birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir not sistemi ile değerlendirilmiş olurlar Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik arz etmesi sebebiyle, sınava katılan adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bu sistem uygulanmaktadır Bağıl değerlendirme sistemi ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan birçok sınavda da kullanılmaktadır Staja Giriş Sınavlarında, sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları Genel Kültür ve Alan Bilgisi ayrı ayrı ve ortalamaları , standart sapmaları olacak biçimde normal dağılıma göre hesaplanmakta, daha sonra bu iki ana başlıkta aldıkları puanlardan ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır Ağırlıklı başarı puanına Genel Kültür ve Alan Bilgisi soru sayılarına göre katkı vermektedir Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi doğrusallık da göstermemektedir Bu nedenle, her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların % ’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi, soruların % ’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur Hesaplama sonucu elde edilen Sınav Başarı Puanları ÖSYM sınavlarında da olduğu gibi tam sayıya yuvarlanmamaktadır Bu değerlendirme sisteminde ortalamanın alınmasının nedeni dağılımın orta noktasını bulmak ve normal dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır Bu dağılımı oluşturduktan sonra staj yönetmeliğinin maddesi uyarınca sınavda ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir Sınavda Uygulanacak Genel Kurallar Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler bulunduranların sınavı geçersiz sayılır Sınavlarda kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ve kopya verenlerin kimlik bilgileri sınav tutanağına yazılır ve sınavı geçersiz sayılır Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır Sınavın başlamasını izleyen ilk dakika ve sınav süresinin son dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmez Sınavın başlamasını izleyen ilk dakikadan sonra hiç bir öğrenci sınava alınmaz Aday, kendisine verilen cevap kâğıdının üzerinde yazan numara ve ismin kendisine ait olup olmadığını kontrol eder ve cevap kâğıdı kendisine ait değilse, görevlileri uyarıp kendisine ait olan cevap kâğıdının verilmesini sağlayarak, cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere TC kimlik numarasını kodlar, test grubunu işaretler, adını soyadını yazar ve ilgili yeri imzalar Adayın, kendisine verilen soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatasının bulunup bulunmadığını kontrol etmesi, varsa özürlü soru kitapçığının değiştirilmesi için salon başkanına başvurması, soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adını, soyadını, TC kimlik numarasını ve sınav salonun numarasını yazması gerekir Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanır, sınav merkezinde tek tek incelenir Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır Adaylar, soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirler Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır Adayların, sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır Sınav sırasında adayların birbirinden kalem, silgi vb şeyleri istemesi yasaktır Sınav sırasında hesap makinesi, data bank vb özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır Bu tür davranışlarda bulunanların sınavları geçersiz sayılır Adayların sınava gelirken; telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb araçları getirmeleri yasaktır Buna rağmen yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir Aksi taktirde adayların bu cihazları kapalı bile olsa, sınavı geçersiz sayılır Dağıtılan soru kitapçığında yer alan test ile ilgili açıklamaların sınav başlamadan önce okunması için sınav görevlileri tarafından adaylara bilgi verilir Adaylar soruları cevaplamaya, sınav görevlilerince yapılacak “SINAV BAŞLAMIŞTIR” açıklamasından sonra başlayabilirler Staja Giriş Sınavına İlişkin Genel Hususlar Staja Giriş Sınavında ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren yıl içerisinde açılacak sınava daha girebilirler Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlardan dileyenler yeniden staj dosyası açtırarak sınavlara katılabilirler Staja Giriş Sınavında başarılı olanlar sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren yıl içerisinde staja başlayabilirler Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılarak, dosyası işlemden kaldırılır Sınav tarihlerini gösteren sınav takvimi, staj ve sınav başvuru bedellerine ilişkin bilgiler, her yılın Aralık ayında belirlenir ve internet sitesinde http: www
TESMER org tr ilan edilir Ayrıca, sınav takvimi ve ödeme bilgileri
TEOS'da da yer alır Sınav başvurusunda bulunup mazeretli yada mazeretsiz her hangi bir nedenle sınava katılmayanların sınav bedelleri iade ve mahsup edilmez Staja Giriş Sınavına hazırlık amacıyla
TESMER Şubeler Odalar tarafından devamı isteğe bağlı ve ücretli olan hazırlık kursları ve programları açılabilir Kurslara ilişkin ayrıntılı bilgiler bu Yönergenin numaralı başlığında açıklanmıştır Adayların kayıtları Staja Giriş Sınavına başvurduğu andan itibaren
TEOS'a eklenir ve meslek mensubu olana kadar merkezi olarak staj ve sınav süreci
TEOS üzerinden takip edilir Meslek mensubu olan adayların kütükleri
TÜRMOB'un meslek kütüğüne aktarılır Staj başvuru dosyası hazırlayarak
TESMER Şubesine Odaya başvuru yapmış ve Staja Giriş Sınav başvurusu kabul edilmiş adayların kayıtları
TESMER Şubesi Odalar tarafından
TESMER stajyer kütüğüne
TEOS işlenir
TEOS Staj Kütüğünde kayıtlı olmayan adaylar sınavlara alınmaz Staja Giriş Sınavına başvurusu kabul edilen adaylar Sınav Giriş Belgelerini, sınavdan önce
TEOS https:
TEOS
TESMER org tr üzerinden yazıcı çıktısı olarak alabilirler Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmaz Staja Giriş Sınavı Başvuru İşlemleri Staja Giriş Sınavı başvuru işlemleri adaylar ve
TESMER Şubeleri Odalar tarafından yürütülmektedir Bu sınava ilişkin, adayların ve
TESMER Şubelerinin Odaların yapması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir Staja Giriş Sınavına Başvuruda Bulunacak Adaylar Tarafından Yapılacak İşlemler sayılı Kanun ve Staj Yönetmeliğinin maddesindeki koşulları taşıyan, staj başvurusu yapacak adaylar;
TEOS'dan https:
TEOS
TESMER org tr kullanıcı adı ve şifresi alır Staj başvuru giderlerini, kredi kartı ile
TEOS üzerinden veya banka şubelerinden aşağıda belirtilen şekilde ödeyebilir a KREDİ KARTI ile işlem yapmak istiyorsa; https:
TEOS
TESMER org tr internet adresinden “Para Yönetimi ve Yükleme” menüsüne tıklar Açılan sayfada kredi kartı ile işlem yapabilmek için yatırması gereken ücret türünü seçer ve kart bilgilerini bankanın ekranlarında doldurur b Banka şubesine giderek işlem yapmak istiyorsa; T C Kimlik Numarasını belirterek başvuru ve sınav bedelini yatırır Adayın başvuru aşamasında sıkıntı yaşamaması için mutlaka ücret yatırırken banka yetkilisine kendi T C Kimlik Numarasını vermek zorundadır Sınav bedelini, banka şubesine ödeyen adayın, ödeme bilgileri iş günü sonra
TEOS'a aktarılır Kullanıcı adı ve şifresini kullanarak
TEOS'a giriş yapar “Kişisel işlemler” menüsünden eğitim, adres, telefon ve e posta bilgilerini eksiksiz doldurur maddede
TEOS'a girilen bilgilerde eksiklik olması veya T C Kimlik numarasında hata olması halinde; “Kayıt Durumu” ekranında işleminin hatalı olduğuna dair mesaj çıkar ve maddenin tekrarlanması sistem tarafından istenir maddede girilen bilgilerin doğru olması durumunda T C Kimlik Nüfus Vatandaşlık İşlerinden kontrol edilir ilgili adayın kimlik, kütük ve ev adresi bilgilerinin sisteme eklendiğine dair “Kayıt Durumu” ekranında bilgilendirme mesajı çıkar Adayın, eksik ücret yatırması durumunda “Bakiye Bilgisi” ekranın en alt satırında “Bakiyenizde yeterli miktarda para bulunmamaktadır Lütfen gerekli para yatırma işlemlerini yapınız” uyarısı gösterilmektedir Bu durumda başvuru işlemlerinin devam edebilmesi için hesaba yeteri miktarda para transferi yapılması gerekmektedir Tüm işlemler tamamladıktan sonra ön başvuru kaydı gerçekleşmiş olur “Staja Giriş Sınavı Ön Başvuru Formu” ön başvuru menüsünü tıklayarak çıktısını yazıcıdan alır Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra bulunduğu ilin ya da bölgenin bağlı olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
TESMER Şubesine Odasına başvuruda bulunur Staj Başvuru Dosyası alır Dosyada istenilen bilgi ve belgeleri tamamlar
TESMER Şubesine Odaya teslim eder Staj başvuru dosyasında aşağıda maddede belirtilen belgeler yer alır Staja Giriş Sınav Başvuru Dosyasına Sunulacak Belgeler a Sınav ön başvuru formu https:
TEOS
TESMER org tr adresinden alınacaktır b
TESMER Şubesinden Odadan alınacak staj dosyasının sayfasındaki form Staj Başvuru Formu eksiksiz doldurulacaktır c Onaylı nüfus cüzdanı örneği Noter, muhtarlık veya nüfus müdürlüğünden alınmış, fotoğraf zorunluluğu yoktur d Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, Son ay içinde alınmış olması gerekir adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı, e Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi, Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki diplomalarını da noter onaylı getirmeleri zorunludur Kimlik bilgileri, diplomasının arka sayfasında bulunan adaylar, diplomalarının arka yüzünü de notere onaylatmak zorundadırlar Noter onaylı olmayan diploma ya da geçici mezuniyet belgeleri kabul edilmez f adet fotoğraf son ay içinde çekilmiş, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir g Staja Giriş Sınavının kazanılması halinde uyulacak kurallara ilişkin Taahhütname Bu form staj başvuru dosyasında mevcuttur h Staj başvuru ve dosya bedeli, sınav bedeli dekontu Bankadan veya kredi kartı ile yatırıldı ise
TEOS'dan alınır Bu bedel hiçbir koşulda iade veya mahsup edilmez
TESMER Şubeleri ya da Odalar Tarafından Yürütülen Staja Giriş Sınavı Başvuru İşlemleri Aday hazırlamış olduğu staj başvuru dosyası ile birlikte bulundukları ilin ya da bölgenin SMMM Odasına başvuruda bulunur
TESMER Şubesi Oda yetkilisi,
TEOS'a https:
TEOS
TESMER org tr giriş yapar “
TESMER MODÜLܔ menüsü altında bulunan “SGS Bölümü” bağlantısına tıklar Açılan sayfada sol tarafta bulunan yan menü içindeki “SGS Başvurusu Ekle” bağlantısını tıklar
TESMER Şubesi Oda yetkilisi, adayın getirdiği belgeleri tek tek kontrol ederek “Evrak Bilgisi” ekranında ilgili evrakı getirdiğine dair “Tamamla” bölümünü işaretler Tüm belgelerin
TESMER Şubesi Oda yetkilisi tarafından kontrol edilmesi ve “Tamamla” bölümünün işaretlenmesi sonrasında “Başvuruyu Tamamla” ekranında “SGS BAŞVURUSUNU GERÇEKLEŞTİR” düğmesi aktif olur ve oda yetkilisinin ilgili düğmeye basarak, başvuruyu tamamlaması beklenir Başvuru tamamlandıktan sonra “Başvuruyu Tamamla” ekranında “Başvuru işlemi gerçekleşmiştir Kişinin kütük sayfasına gitmek için buraya tıklayınız ” yazısı belirir ve “BURAYA” ifadesi tıklanarak adayın kütük sayfası görüntülenir
TESMER tarafından
TESMER Şubelerine Odalara gönderilen görüntüleme cihazı kullanılarak, oda yetkilisi tarafından adayın fotoğrafı çekilir Adayın
TEOS'daki staj kütüğüne kaydedilir
TESMER Şubesi Oda yetkilisi,
TEOS'da bulunan arama kutusuna adayın T C Kimlik Numarasını yazarak adayın SGS dosyasını bulur, bulduktan sonra sırasıyla; “SGS BİLGİSİ” menüsünü tıklar, kişinin özet bilgilerinin yer aldığı form açılır, bu form üzerinde bulunan “Detay” bağlantısına tıklar, adayın “Kişisel Bilgiler” sayfasına ulaşır “Kişisel Bilgiler” kütük sayfasını açar, adayın dosyasından bilgileri kontrol edilir, yanlış olan bilgiler düzeltilir, eksik olanlar tamamlatılır ve kayıt edilir Başvurular sırasında oluşabilecek sorunlar için numaralı telefonu arayarak
TESMER Öğrenci İşleri Çağrı merkezinden yardım alınabilir Evrakların yanlış doldurulması veya kontroller sonrası bu yanlışlığın düzeltilmemesi durumunda, adayların sınava katılması mümkün olmayacaktır Staj Süresi ve Stajın Başlatılmasına İlişkin Temel İlkeler sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği hükümlerine göre; Staj süresi yıldır Staja Giriş Sınavında başarılı olan aday meslek mensuplarının stajları Mayıs, Eylül ve Ocak aylarının ilk günü içerisinde başlatılır Aday meslek mensuplarının, sayılı Yasa'nın maddesinin fıkrası gereğince, Staj Yönetmeliğinin maddesi ile düzenlenen, "Zorunlu Eğitim" programını e Stajyer Eğitimi tamamlamaları gerekmektedir e Stajyer Eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgiler bu Yönergenin numaralı başlığında yer almaktadır Aday meslek mensupları, stajın başladığı tarihten itibaren, staj süresince zorunlu eğitime e Stajyer Eğitimi tabi tutulurlar Bu
UZAKTAN eğitim internet ortamında
UZAKTAN olabileceği gibi yüz yüze
UZAKTAN eğitim biçiminde de gerçekleştirilebilir e Stajyer Eğitimi, staj süresinin tamamı için bir bütün olarak uygulanır Stajyerin tabi olduğu zorunlu
UZAKTAN eğitim programı staj konularını ve stajyerlerin çalışma programlarını kapsar Bu eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar için eğitim sonunda tamamlama belgesi düzenlenir Adaylar,
UZAKTAN eğitim tamamlama belgesini
TEOS'dan alabilirler, Bu eğitime katılmayan ya da tamamlama belgesini sunmayan adayların stajı iptal edilir Adayların stajlarına devamını
TESMER Şubeleri Odalar ile yanında staj yapılan meslek mensupları denetler ve kontrol ederler Yanında staj yapılan meslek mensubu, stajyerlerin varsa devamsızlıklarını bağlı oldukları
TESMER Şubesine Odaya bildirmek zorundadır Stajın bir işyerinde sigortalı çalışarak yapılması zorunludur Staj süresinin hesabı Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılmış bildirimlerde yer alan çalışma günlerine göre yapılır Bu kapsamda, ay gün, yıl ise gün olarak değerlendirilir Staj devam ederken, sayılı Yasa ve Yönetmelikleri uyarınca, ticari faaliyet yasağı kapsamında bulunan miras yolu ile gelen edinimler bir yıl içerisinde devredilir Staj; yasal izinler, mücbir sebepler ve yurt dışı eğitimi ile yurt dışı çalışma dışında kesintisiz olarak yapılır Mücbir sebepler; stajın fiilen yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık, doğum ve tutukluluk hali ile yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ve kişinin iradesi dışında meydana gelen durumlar veya askerlik gibi hallerdir Aday meslek mensupları, mücbir sebeplerin ortadan kalktığı andan itibaren gün içerisinde kayıtlı olduğu
TESMER Şubesine Odaya mücbir sebepleri gösteren belgelerle birlikte durumu yazılı olarak bildirir Sağlık mazeretleri nedeniyle, çalışamaz raporu bulunduğu halde çalışmış gibi sigorta primleri ödenen adayların bu süreleri geçersiz sayılır Staj sırasında askerlik hizmetini yerine getirdiği halde çalışmış gibi sigorta primleri ödenen adayların bu süreleri geçersiz sayılır Staj sırasında, stajın yapıldığı işyeri dışında, çalışılması yasaktır Bunun kontrolü, staj sırasında yapılan denetimler ve sigortalı hizmet dökümü ile yapılmaktadır Birden fazla işyerinde sigortalı çift sigorta olan adayların stajları bu süreyi kapsayacak şekilde uzatılır Mücbir sebepler ve yurt dışı eğitim ile yurt dışı çalışmadan dolayı eksik kalan staj süresi
TESMER Şubesi Yönetim Kurulu kararı ile tamamlatılır Mücbir sebepler dışında stajına ara veren veya düzenli olarak stajlarını devam ettirmeyen adayların stajı iptal edilir
TESMER Şubesi olan Odalarda
TESMER Şubesi Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak görüş ile birlikte konu karara bağlanmak üzere Oda Yönetim Kuruluna bildirilir
TESMER Şubesi bulunmayan Odalarda Oda Yönetim Kurulu kararı ile staj iptal edilir Bu karar
TEOS Staj kütüğüne işlenir Yurt dışı eğitim ve yurt dışı çalışma öncesinde
TESMER’e yazılı olarak başvuru yapılması ve izin alınması gerekir Bununla ilgili açıklama aşağıda verilmiştir Staja giriş sınavında başarılı olarak staja başlayan ancak stajına toplamda bir yıldan fazla ara verme nedeniyle stajı iptal edilen adaylardan, üç yıllık staja başlama süresi halen devam edenler; staja giriş sınav sonucu geçerli sayılacak ve aynı dosya üzerinden yeniden staja başlayabileceklerdir Yurtdışı Eğitimi, Yurtdışı Çalışma Nedeni İle Stajın Durdurulması Stajı sırasında
UZAKTAN eğitim veya işyeri görevlendirmesi nedeniyle, yurtdışına çıkacak adaylar aşağıdaki belgelerle
TESMER Şubesi Odası aracılığı ile
TESMER'e başvuruda bulunur Adayın sunmuş olduğu belgeler incelenir ve uygun bulunanların,
TESMER Yönetim Kurulu Kararı ile staj süreleri durdurulur Bu karar, yazı ile ilgili
TESMER Şubesine Odaya bildirilir ve adayın
TEOS'da yer alan staj kartına işlenir Yurtdışı eğitim ve çalışma nedeni ile stajın durdurulabileceği süre yıldır Ancak,
UZAKTAN eğitim süresinin uzaması durumunda, adayın buna ilişkin belgeleri sunması halinde
TESMER Şubesi olan Odalarda
TESMER Şubesi Yönetim Kurulu,
TESMER Şubesi olmayan Odalarda, Oda Yönetim Kurulu kararı ve
TESMER'in onayı ile süre uzatılabilir I Eğitim İçin Yurtdışına Gidenlerden İstenilen Belgeler a Yurtdışına Çıkmadan Önce Sunulacak Belgeler Yurtdışına gitme nedenini belirten dilekçe, Yurtdışındaki okulun süresini ve stajyerin kaydını gösteren belgenin aslı ve yeminli tercümesi, Vize fotokopisi vize uygulaması olan yerler için , b Yurtdışından Döndükten Sonra Sunulacak Belgeler Yurtdışından dönüşü bildiren dilekçe, Sertifika veya diplomanın yeminli tercümesi,
UZAKTAN eğitim alınan kurumdan alınmış eğitimin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren belge, Yurt dışına giriş çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri, II Yurtdışında Çalışma İş Yeri Görevlendirmesi Nedeniyle Yurtdışına Gidenlerden İstenilen Belgeler a Yurtdışına çıkmadan önce sunulacak belgeler: Yurtdışında gitme nedenini anlatan dilekçe, Türkiye'deki iş yerinden alınacak yurtdışı görevlendirme yazısı Gidiş ve dönüş tarihleri belirtilecektir Yurtdışındaki iş yerinden alınan görevlendirme yazısının yeminli tercümesi Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilecektir , Vize fotokopisi vize uygulaması olan yerler için , b Yurtdışından döndükten sonra sunulacak belgeler : Yurtdışından dönüşü bildiren dilekçe, Yurtdışındaki iş yerinden alınan çalışma süresini gösteren yazının yeminli tercümesi Gidiş ve dönüş tarihleri belirtilecektir , Yurtdışına giriş çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri, Aday yurtdışından döndükten sonra sırasıyla; stajına devam etmek için işe başlar, yurtdışı ve staja ilişkin işyeri belgelerini
TESMER Şubesine Odasına sunar,
TESMER Şubesi olan Odalarda
TESMER Şubesi Yönetim Kurulu,
TESMER Şubesi olmayan Odalarda Oda Yönetim Kurulu konuyu değerlendirir, uygun görülenler hakkında staja devam kararı alınır, Aday stajına kaldığı yerden devam eder Staja Ara Verme Staj sırasında; stajın yapıldığı işyerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, odalar arası nakil, işten çıkma ya da çıkarılma gibi durumlar nedeniyle stajın kesilmesi halinde staja ara verme süresi; yıllık staj süresi içerisinde toplamda bir yılı aşamaz Bu sürelerin aşılması halinde adayın stajı iptal edilir
TESMER Şubesi olan Odalarda
TESMER Şubesi Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak görüş ile birlikte konu karara bağlanmak üzere Oda Yönetim Kuruluna bildirilir
TESMER Şubesi bulunmayan Odalarda Oda Yönetim Kurulu kararı ile staj iptal edilir Bu karar
TEOS Staj kütüğüne işlenir Mücbir nedenlerle stajını kesen adayların mazeretlerinin bitiminden itibaren gün içerisinde, bağlı olduğu Oda
TESMER Şubesine mazeretlerini belgelendirmeleri halinde
TESMER Şubesi olan Odalarda
TESMER Şubesi Yönetim Kurulu,
TESMER Şubesi olmayan Odalarda Oda Yönetim Kurulu kararı ile bu süre kadar staj süresi uzatılır Aday stajına kaldığı yerden devam eder Mücbir sebeplerin belgelenmesi adayların sorumluluğundadır Staj Yapılacak İşyerleri, Stajın Yapılması ve Yöntemi Staj Yapılacak İşyerleri
TÜRMOB Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında alınan karar ile değişiklikler yapılmıştır Staj, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve veya onların denetim ve gözetiminde yapılır Meslek mensubu gözetim ve denetiminde staj yapan aday meslek mensupları, bu stajlarını bir ticari işletmenin merkezinde, bağımlı veya sözleşmeli meslek mensubunun denetim ve gözetiminde yaparlar İşletmelerde, muhasebe biriminde görev yapan meslek mensubu sayısı kadar kişi staj yapabilir İşletmelerde, bağımlı meslek mensubunun gözetiminde yapılan stajda, aday ile meslek mensubunun aynı işyeri numarasında çalışması gereklidir Başka odaya bağlı meslek mensubunun gözetiminde staj yapılabilir Örn: Ankara ilinde faaliyet gösteren bir işletmede bağımlı çalışan İstanbul SMMM Odası üyesi meslek mensubunun gözetiminde staj yapılması, Meslek mensubu gözetiminde staj yapan adayların stajları sırasında, stajına onay veren meslek mensubunun sağlık mazereti nedeni ile geçici süreli raporlu olması halinde durumun rapor ile belgelenmesi koşuluyla bu dönemde geçen staj süresi geçerli sayılır İşletmelerde, şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yapanların staj başvuruları kabul edilmez İşletmelerin şubelerinde, temsilciliklerinde, şantiyelerinde, fabrikalarında, irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve bölge müdürlüklerinde … vb staj yapılamaz Ancak; staj yapılacak işletmenin merkez adresinde, muhasebe birimi ve muhasebe çalışanı bulunmuyorsa; bu işletmenin idari, hukuki ve iktisadi faaliyetlerinin toplandığı, mali tablolarının konsolide edilerek düzenlendiği işyerindeki muhasebe biriminde aşağıdaki tespit ve işlemlere bağlı olarak staj yapılmasına izin verilir İşletme adına kayıtlı işyerlerinde irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve işletme merkezinde muhasebe birimi ve muhasebe çalışanın olup olmadığı bu işyerlerine ilişkin SGK hizmet listeleri ile belgelenmesi halinde muhasebe meslek kodu bulunan işyerinde staj yapılmasına izin verilir İşletmeye ait birden fazla işyerinde muhasebe meslek kodu var ise bu işletmede staj yapılamasına izin verilmez Bu durumda olan başvurular; yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler eşliğinde
TESMER Şubeleri Odalar tarafından değerlendirilerek Oda görüşü ile birlikte karara bağlanmak üzere
TESMER'e gönderilir Konu
TESMER Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır ve bu karar yazılı olarak ilgili
TESMER Şubesine Odaya bildirilir Meslek mensubu denetimi altında staj yapılacak ise staja onay veren meslek mensubu ile adayın çalıştığı işyeri arasında müşavirlik hizmet sözleşmesi yapılmış olması şartı aranır
TESMER Şubesi Oda nezdinde staj dosyası açtırmak ve Staja Giriş Sınavında başarılı olmak koşulu ile aşağıda sıralanan işyerlerinin muhasebe birimlerinde staj yapılabilir Belediyelerin, Türk Ticaret Kanununda tarif edilen tüzel kişiliğe sahip A Ş, Ltd şirketlerinde meslek mensubu gözetim veya denetiminde staj yapılabilir ya da Yasa'nın ı maddesine göre, imza yetkisi ile yapılan çalışmalar staj süresinden sayılır Bilanço esasına göre defter tutmak kaydıyla; Türk Ticaret Kanunu’nda tarif edilen tüzel kişiliğe sahip iktisadi işletmelerde, serbest bölgelerdeki işletmelerde, organize sanayi bölgesi müdürlüklerinde, vakıflar, kooperatifler, birlikler, dernekler, odalar ve sendikalarda meslek mensubu gözetim veya denetiminde staj yapılabilir Bunların dışındaki kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurularda,
TESMER’in görüşü istenir Olumlu görüş verilmesi durumunda, staja başlanması veya geçmiş hizmetlerin staj süresinden sayılması uygun bulunur
TESMER'in olumlu görüşü adayın dosyasına eklenir Stajın Yapılması ve Yöntemi Staja başlayan aday meslek mensuplarının stajları süresince, sigortalı çalışmaları gerekmektedir Bu hususun takibi için staj yapılan her işyerine ait; işe giriş belgesi, işyerinde çalışılan ilk ve son ayların sigortalı aylık hizmet belgelerinin fotokopileri ve sigortalı hizmet dökümü, staj yapan aday tarafından staj dosyasına eklenmek üzere, bağlı bulunduğu
TESMER Şubesine Odaya teslim edilir Meslek mensubu denetiminde staj yapan adaylar, meslek mensubunun işletme ile yapmış olduğu her yıla ait sözleşmelerin fotokopilerini staja onay veren meslek mensubuna onaylatır ve staj dosyasına eklenmek üzere
TESMER Şubesine Odasına teslim eder Her hangi bir nedenle staj yapılan işyerinin adresinin değişmesi halinde değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler gün içerisinde
TESMER Şubesine Odaya sunulur Staj Süresinden Sayılan Hizmetler sayılı Yasa'nın sayılı Kanunla değişik maddesinin ikinci fıkrasının a , b , c , d , e , f , g , h ve i bentlerindeki hizmetleri yerine getirenlerin hizmette geçen süreleri staj süresinden sayılır Bunlardan, Staja Giriş Sınavında başarılı olma ve Temel Eğitim ve Staj Merkezinin eğitim programını e stajyer eğitimi tamamlama şartı aranmaz Stajdan sayılan hizmetlere ilişkin olarak çalışılan yerin durumuna göre açıklamalar aşağıda belirtilmiştir Bu kapsamda başvuruda bulunacak adayların, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav dosyası ile birlikte hizmet belgelerini bulundukları ilin
TESMER Şubesine Odasına teslim etmeleri gerekmektedir
TESMER Şubesi Oda tarafından, başvurusu uygun bulunan adayların hizmet bilgileri
TEOS'daki staj kütüğüne işlenir, sınav başvuruları yapılır Kamu Kuruluşunda Görev Yapanlar sayılı Yasa'nın maddesinin fıkrası ve Staj Yönetmeliği'nin b maddesi uyarınca, aşağıdaki bentlerde sayılan hizmet süreleri staj süresinden sayılır Bu süreler, hizmetin yerine getirildiği kurumlarca düzenlenen hizmet cetveli ile belgelendirilir a Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri Bu görevin vekaleten yerine getirilmesi durumunda, vekalet süreleri staj süresinden sayılmaz Bu kapsamda, Vergi Müfettişlerinin, Vergi Müfettiş Yardımcılarının, Defterdarların, Vergi Dairesi Müdürlerinin ve bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerin malmüdürlerinin kamu hizmetlerinde geçen süreleri, Bankalar Yeminli Murakıplarının bu hizmette geçen süreleri, stajdan sayılır b sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip olarak çalışan denetim elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde geçen süreleri, c sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunda denetime yetkili olarak çalışanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile aynı Kanunun mülga ek maddesine göre kurulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu uzmanlarının bu kurulda geçen hizmet süreleri, d sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip Başbakanlık müfettişlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri, e sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri, f sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde geçen süreleri, g Vergi yargısında görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen süreleri, h Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik sınavında başarılı olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri, ı Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri,
TESMER Şubesi Oda nezdinde staj dosyası açtırmak, staja başlama sınavını kazanmış olmak ve
TESMER'in Eğitim Programlarını e stajyer eğitimi tamamlamaları koşulu ile staj süresinden sayılır Bu kapsamda; Bilanço esasına göre defter tutan iktisadi kuruluşların, genel müdürlük muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisine sahip, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetimden sorumlu, Muhasebe Müdürü, Mali İşler Müdürü veya benzer bir unvanla çalışanların bu hizmetlerinde geçen süreleri de, bu hizmetlerin belgelenmesi koşuluyla staj süresi olarak değerlendirilir Genel Müdürlüğe bağlı bölge müdürlükleri, temsilcilik, şube vb kuruluşlardaki çalışmalar değerlendirme kapsamında değildir Bilanço esasına göre defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisine sahip olarak çalışanların başvurularında bağlı bulundukları kuruluşun genel müdürlüğünce düzenlenecek hizmet belgelerinin dışında, staj süresi olarak değerlendirilen zaman aralığına ait bu yetki ile çalıştıklarını gösteren, imza sirküleri, varsa yönetim kurulu kararları ve bu kararların ilan ve tescil edildiği Ticaret Sicil Gazetesi, sigortalı işe giriş belgesi, adayın ilk ve son aylara ilişkin sigortalı aylık hizmet belgeleri, sigortalı hizmet dökümü, SGK onaylı ve barkodlu başvuru anında sunulacaktır Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olanlara ilişkin
TESMER Şubeleri Odalar tarafından yapılacak değerlendirmede tereddüde düşülmesi halinde başvurular
TESMER’in görüşü alınarak karara bağlanır Özel Kuruluşlarda Görev Yapanlar Bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri
TESMER Şubesi Oda nezdinde staj dosyası açtırmak, Staja Giriş Sınavını kazanmış olmak ve
TESMER'in Eğitim Programlarını e stajyer eğitimi tamamlamaları koşulu ile staj süresinden sayılır Yukarıda belirtilen yetki ile muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer unvanla çalışanlar ise çalıştıkları firmada bu koşullarda sorumlu olarak yeterli süreyi kapsayacak şekilde çalıştıklarını; Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, sigortalı işe giriş belgesi ve ilk ve sona aylara ilişkin sigortalı aylık hizmet belgeleri, SGK onaylı sigortalı hizmet dökümü ile belgelendirildiğinde bu süreler staj süresi olarak değerlendirilir
TESMER veya
TESMER Şubesi Oda tarafından gerek görülmesi halinde hizmetin belgelenmesine ilişkin adaydan başkaca belgeler istenilebilir Bu madde kapsamında, çalışmalarını staj süresinden saydırmak isteyen adaylar, bulundukları il ya da bölgenin
TESMER Şubesine Odaya staj başvurusunda bulunur,
TEOS stajyer kütüğüne kaydını yaptırır, ilgili staj giderlerini öder, Staja Giriş Sınavına katılır ve başarılı olması halinde yapmış olduğu hizmetlere ilişkin istenen belgeleri sunar Staja Giriş Sınavında başarılı olan adayın hizmetlerine ilişkin sunmuş olduğu belgeler
TESMER Şubesi Oda tarafından incelenir, uygun bulunanların hizmet süreleri staj süresinden sayılır yıllık hizmet süresi, staj süresinden sayılanlardan,
TESMER'in "e Stajyer Eğitimi" bedelini ödemiş ve bu eğitimi başarı ile tamamlamış olanlar SMMM Sınavına katılabilir e stajyer Eğitimi" bu Yönergenin numaralı başlığında açıklanmıştır yıldan az hizmet süresi staj süresinden sayılan adayların, meslek mensubu yanında ya da gözetim veya denetiminde tamamladıkları staj süresinin aydan fazla olması halinde staja onay veren meslek mensubu tarafından verilen staj değerlendirme notu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında ayrı bir ders gibi ortalama hesabında dikkate alınır Özel kuruluşlarda Yasa'nın ı maddesine göre, stajdan sayılan hizmetlere ilişkin yapılan başvurular
TESMER’in yazılı görüşü doğrultusunda karara bağlanır Özel kuruluşlarda geçen çalışmalarını staj süresinden saydırmak isteyenlerden şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olanların başvuruları bu kapsamda değerlendirilmez ve çalışmaları stajdan sayılmaz Üniversitelerde Görev Yapanlar sayılı Kanunun maddesinin A fıkrasının a bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri staj süresinden sayılır Bu kapsamda, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında
UZAKTAN eğitim veren fakülte veya yüksek okullarda araştırma görevlisi, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak çalışanların, bu hizmetlerde geçen süreleri stajdan sayılır Bu sürelere ilişkin hizmetler, ilgili kuruluşlardan alınacak araştırma görevlisi, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrosunda görev yapıldığını gösteren rektörlük onaylı hizmet belgesi ile kanıtlanması koşuluyla staj süresinden sayılır Özel üniversitede görev yapanlardan ise hizmet belgesi, mütevelli heyeti kararı, sigortalı işe giriş belgesi ve sigortalı hizmet dökümü istenir Bu kapsamda yapılan hizmetlerin staj süresinden sayılabilmesi için görevin kadrolu olarak yerine getirilmiş olması gereklidir Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Geçen Süreler Lisans öğrenimini sayılı Yasa'nın A a maddesinde belirtilen alanlarda tamamlamış ve aynı alanlarda yüksek lisans eğitimi görenlerin bu eğitimde geçen süreleri, yüksek lisans diplomasının teslim edilmesi koşuluyla bir yıllık staj süresinden sayılır Lisans öğrenimi sayılı Yasa'nın A a maddesinde belirtilen alanlarda olmayan ve yüksek lisans eğitimini anılan Yasa'da belirtilen alanlarda tamamlayan adayların yüksek lisans eğitimleri staj süresinden sayılmaz bunların staj süresi yıldır Lisans öğrenimi sayılı Yasa'nın A a maddesinde belirtilen alanlarda olmayan ve yüksek lisans eğitimini anılan Yasa'da belirtilen alanlarda tamamlayan ve bu eğitime göre, staja başlayan adayların stajı sırasında Yasa kapsamında yer alan alanlarda lisans eğitimini tamamlamaları halinde staj süreleri bir yıl kısalır Adayın yüksek lisans diplomasını stajı sırasında sunması durumunda, stajının bir yıllık bölümünün tamamlandığı kabul edilir Bu uygulamadan yararlananların kurs ve seminerlerde geçen eğitim süreleri staj süresinden sayılmaz Yukarıda sayılan konularda doktora yapmış olanların ise bu eğitimde geçen sürelerinin ayı, doktora diplomasının verilmesi koşuluyla staj süresinden sayılır Bu uygulamadan yararlananların, yüksek lisans eğitimi ve kurs ve seminerlerde geçen eğitim süresi staj süresinden sayılmaz Kanunun belirlediği alanların dışında lisans eğitimi yapanlardan, bu yönetmelikteki alanlarda yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olanların staj süreleri üç yıl olup, yüksek lisans ve doktoradan dolayı, staj süresinden sayılan hallerden yararlanamazlar Kurs ve Seminerlerde Geçen Süreler Kurs ve seminerlerde geçen ve altı ayı aşmayan sürelerin stajdan sayılmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir
TESMER Şubeleri Odalar tarafından aşağıda belirtilen konularda,
TESMER’den onay alınarak düzenlenecek kursların; her saati aylık staj süresinden sayılır Bu kapsamda; Staja Giriş Sınavına hazırlık, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına hazırlık, Bilgisayar, Yabancı dil, kursları staj süresinden sayılacaktır Kurs ve seminerlere ilişkin stajdan sayılan süreler toplamı ayı geçemez Eğitim süresi saatten az olan kurslar ile saat ve katlarını aşan küsuratlı kurs süreleri değerlendirmeye alınmaz Örneğin; saatlik bir kursta, saat değerlendirmeye alınır ve bu kurs aylık staj süresinden sayılır Kursun, saatlik süresi değerlendirme dışı bırakılır Kurs ve Seminerlerin Yürütülmesine İlişkin Esaslar Kurs açmayı planlayan
TESMER Şubesi Oda kurs açılacak konuya ilişkin kurs programını, bir kereye mahsus olmak üzere
TESMER'e bildirip onay alır
TESMER tarafından onaylanmış kursları tamamlamış olanlardan dileyenler bağlı oldukları
TESMER Şubesine Odaya; kurs tamamlama belgesi ve kurs ödeme belgesi ile başvuruda bulunarak, bu
UZAKTAN eğitim süresinin staj süresinden sayılmasını talep edebilir
TESMER Şubesi Oda başvuruyu değerlendirir, kursta geçen sürelerin stajdan sayılıp sayılmayacağına ilişkin yönetim kurulu kararı tesis eder Staj süresinden sayılan kursa ilişkin, adayın başvuru belgeleri ile yönetim kurulu kararının bir örneği adayın staj dosyasına eklenir Kurs katılım belgesi, kurs ödeme belgesi ve kursun staj süresinden sayıldığına dair Yönetim kurulu kararı olmayanların dosyası işleme konulmaz Kurs tamamlama belgesi ve yönetim kurulu karar örneğine ekte yer alan bilgi dokümanları içerisinde yer verilmiştir Kurs ve seminerlerde geçen eğitim süresi staj süresinden sayılan adayların, sınav son başvuru tarihinden önce anılan kursu tamamlamış olması gereklidir
TESMER Şubesi Oda tarafından düzenlenecek “Kurs tamamlama belgelerinde” adaya ilişkin kimlik bilgilerinin yanı sıra, ders saati olarak; kursun süresi, aday meslek mensubunun kursa fiili katılım süresi belirtilir Kurslarda en çok devamsızlık süresi, kurs süresinin % ’idir Bu süreyi aşan adaylara kurs tamamlama belgesi verilmez Stajdan sayılacak sürenin hesabında kursa fiili devam süresi esas alınır Örnek; toplam süresi saat olan bir kursa katılan adayın, bu kursunun aylık staj süresinden sayılabilmesi için; kursun tamamına kayıt yaptırması ve bu kursun en az % saat 'ine devam etmesi gerekir Aday bu kursa en fazla % saat oranında devamsızlık yapabilir Kurs açmayan
TESMER Şubelerinin Odaların adayları, başka
TESMER Şubesi Odalar tarafından açılan kurslara katılabilirler Bunlardan, dileyenler bağlı oldukları
TESMER Şubesine Odaya, kurs tamamlama belgesi ve kurs ödeme belgesi ile başvuruda bulunup, bu eğitimde geçen sürelerinin staj süresinden sayılmasını talep edebilirler İlgili
TESMER Şubesi Oda başvuruyu değerlendirir, kursta geçen sürelerin stajdan sayılıp sayılmadığına ilişkin yönetim kurulu kararı tesis eder, kararı ve kurs belgelerini adayın staj dosyasına ekler Staj dosyası açtırmadan önce tamamlanmış kurslar, staj süresinden sayılmaz Staj dosyasının açılmasından itibaren yıl içerisinde Staja Giriş Sınavında başarılı olamayan adayların tamamlamış oldukları kurslar, staj süresinden sayılmaz sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Staj ve staj süresinden sayılan hizmetler” başlıklı maddesinin ikinci fıkrasının a , b , c , d , e , f , g , h ve i bentlerindeki stajdan sayılan hizmetleri bulunanların tamamlamış oldukları kurslar staj süresinden sayılmaz Staj Yönetmeliğinin d maddesi gereğince, yüksek lisans eğitiminin yılı staj süresinden sayılan adayların tamamlamış oldukları kurslar, staj süresinden sayılmaz Staj Yönetmeliğinin d maddesi gereğince, doktora eğitiminin ayı staj süresinden sayılan adayların tamamlamış oldukları kurslar, staj süresinden sayılmaz Bilgisayar eğitimlerinin süresi ayı geçemez Adayın, aynı içerikli kurslara birden fazla katılması halinde, tamamlamış olduğu kurslardan birisi staj süresinden sayılır Adayın, aynı günleri kapsayan birden fazla kursa katılması halinde, kurs saatlerinin çakışmaması kaydıyla, aynı günleri kapsayan kurslar staj süresinden sayılır Kurslar, farklı alt konuları ya da dersleri içerse dahi, kursun stajdan sayılabilmesi için kursun tüm konularına katılım esastır Kursun alt konu ya da derslerinden birine veya bir kaçına katılım halinde, kursta geçen süreler stajdan sayılmaz Örneğin, SMMM Sınavı hazırlık kursunda, sınav konularının bir ya da birkaçı için kursa katılanlarda stajdan sayma uygulaması yapılmaz
TESMER Şubeleri Odalar veya
TESMER tarafından düzenlenmeyen ve
TESMER tarafından onaylanmamış kurslar veya
UZAKTAN eğitim programları staj süresinden sayılmaz Zorunlu Stajyer Eğitimi e Stajyer Eğitimi Staj Yönetmeliği'nin maddesi gereğince, meslek mensubu yanında veya gözetim denetiminde staj yapan aday meslek mensupları ile Yasa'nın ı maddesine göre, çalışmalarını staj süresinden saydıran aday meslek mensupları
TESMER tarafından yürütülen zorunlu eğitime e Stajyer Eğitimi tabi olurlar e Stajyer eğitimi;
TESMER tarafından belirlenen eğitim dönemleri, dersler ve ders içerikleri ile
UZAKTAN eğitim yöntemi ile yürütülür Bu
UZAKTAN eğitim bölümden oluşur Her eğitim dönemi sonunda aday meslek mensupları ara değerlendirmeye tabi olurlar Değerlendirmelerde sorulacak sorular,
TESMER bünyesinde bulunan merkezi soru bankasından sağlanmakta ve her değerlendirmede değişmektedir Değerlendirmelerde % başarı istenmektedir Eğitime katılan aday meslek mensuplarından,
TESMER tarafından belirlenen "Eğitim katkı payı" alınır Aday meslek mensuplarının eğitime fiili katılımı;
TESMER,
TESMER Şubesi Oda tarafından izlenir Aday meslek mensuplarının eğitimlere fiilen katılımı sağlanır e Stajyer Eğitim süreci aday meslek mensupları ve
TESMER Şubesi Oda tarafından aşağıdaki şekilde yürütülür A Meslek Mensubu Yanında veya Gözetim Denetiminde Staj Yapan Aday Meslek Mensuplarının e Stajyer Eğitimi Aday meslek mensubu Staja Giriş Sınavını kazandıktan sonra staja başlama belgelerini
TESMER Şubesi Odaya teslim eder,
TESMER Şubesi Oda tarafından belgeler incelenir, uygun bulunanların stajı
TEOS üzerinden başlatılır Stajı başlatılan aday meslek mensubunun
TEOS'da kayıtlı yazışma adresine, stajın başladığı tarihten itibaren ay içerisinde
TESMER tarafından "e Stajyer Eğitim Seti" gönderilir e Stajyer Eğitim Seti içerisinde; kurulum CD’si, tanıtım ve kullanım kitapçığı yer alır e Stajyer Eğitim Setini teslim alan aday meslek mensubu CD’yi bilgisayarına takarak kurulumu yapar Eğitimin izlenebilmesi için internet bağlantısı olması gerekmektedir Aday eğitime
TEOS üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak katılır Kullanıcı adı ve şifre, Staja Giriş Sınavı başvurusunda kullanılan kullanıcı adı ve şifre ile aynıdır e Stajyer Eğitimi bölümden oluşmaktadır Eğitim bölümleri, ’er aylık periyotlar halinde, stajın başladığı tarihten itibaren sistem tarafından açılır Aday meslek mensubu, ilk aylık zaman diliminde birinci bölümü tamamladıktan sonra bölüm sonundaki ara değerlendirmeye katılır Bu değerlendirmede başarılı olan aday meslek mensubu bir sonraki bölüme geçebilir Başarılı olamayan aday bilgilerini yineleyerek tekrar değerlendirmeye girmekte ve bu süreç aday başarılı oluncaya kadar devam etmektedir e Stajyer Eğitimine devam edebilmek için eğitime katılım bedelinin süresinde ödenmiş olması gereklidir Katılım bedeli ödemesi
TEOS Sistemi üzerinden kredi kartıyla ya da banka aracılığıyla yapılabilmektedir Banka üzerinden yapılan ödemeler en fazla iki iş günü sonra adayın staj kartına işlenmekte, “Para Yönetimi ve Yükleme” ekranında görünmektedir Hesapta görünen katılım bedeli
TEOS “Stajyer Ekranındaki Ücret Ödeme” bölümüne girilerek “Taksit Ödemelerim” sayfasında onaylanır Bu bedelin süresinde ödenmemesi durumunda yeni eğitim bölümü açılmaz ve
UZAKTAN eğitim bulunduğu seviyede durdurulur e Stajyer Eğitiminde yer alan eğitim bölümünü başarı ile tamamlayan aday meslek mensubu,
TEOS Stajyer Ekranı içerisinde yer alan “Staj Bilgileri” kısmından "e Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi" alır ve staj dosyasına eklenmek üzere bağlı bulunduğu
TESMER Şubesi Oda’ya teslim eder Bu belgeyi almayan aday meslek mensubu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına alınmaz B sayılı Yasa'nın ı Maddesine Göre Çalışmalarını Staj Süresinin Tamamını Kapsayacak Şekilde Stajdan Saydıran Aday Meslek Mensuplarının e Stajyer Eğitimi sayılı Yasa'nın ı maddesine göre yıllık çalışmalarını staj süresinden saydıran aday meslek mensuplarının,
UZAKTAN eğitim süresi aydır Bu eğitimi başarı ile tamamlayan adaylara ay sonunda
TEOS üzerinden eğitim tamamlama belgesi verilir Bu süreç aşağıdaki şekilde işler Staja Giriş Sınavında başarılı olan aday stajdan sayılan hizmetlere ilişkin belgelerini
TESMER Şubesine Odasına teslim eder, ilgili
TESMER Şubesi Oda tarafından adayın başvurusu incelenir, uygun bulunanların hizmet bilgileri
TEOS staj kütüğüne işlenir ve bu işlemden sonra adayın e Stajyer Eğitimi başlar Eğitimin süresi, hizmet bilgilerinin
TEOS staj kütüğüne işlenmesinden itibaren aydır Aday eğitime
TEOS üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak katılır Kullanıcı adı ve şifre, Staja Giriş Sınavı başvurusunda kullanılan kullanıcı adı ve şifre ile aynıdır Aday meslek mensubu, bölümden oluşan eğitimi ve bölüm sonlarında yapılacak ara değerlendirmeleri ay içerisinde tamamlar Bu değerlendirmede başarılı olan aday meslek mensubu bir sonraki bölüme geçebilir Başarılı olamayan aday bilgilerini yineleyerek tekrar değerlendirmeye girmekte ve bu süreç aday başarılı oluncaya kadar devam etmektedir e Stajyer Eğitimine devam edebilmek için eğitime katılım bedelinin süresinde ödenmiş olması gereklidir Katılım bedeli ödemesi
TEOS Sistemi üzerinden kredi kartıyla yada banka aracılığıyla yapılabilmektedir Banka üzerinden yapılan ödemeler iki iş günü sonra adayın staj kartına işlenmekte, “Para Yönetimi ve Yükleme” ekranında görünmektedir Hesapta görünen katılım bedeli
TEOS “Stajyer Ekranındaki Ücret Ödeme” bölümüne girilerek “Taksit Ödemelerim” sayfasında onaylanır Bu bedelin süresinde ödenmemesi durumunda yeni eğitim bölümü açılmaz ve
UZAKTAN eğitim bulunduğu seviyede durdurulur e Stajyer Eğitiminde yer alan eğitim bölümünü başarı ile tamamlayan aday meslek mensubu
TEOS’dan “Stajyer Ekranı” içerisinde yer alan “Staj Bilgileri” kısmından "e Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi" alır ve staj dosyasına eklenmek üzere bağlı bulunduğu
TESMER Şubesine Oda’ya teslim eder Bu belgeyi almayan aday meslek mensubu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına alınmaz C Staj Süresinin Belirli Bir Bölümünü Kapsayacak Şekilde Çalışmalarını Yasa'nın Maddesine Göre Stajdan Saydıran Aday Meslek Mensuplarının e Stajyer Eğitimi sayılı Yasa'nın maddesine göre çalışmalarını staj süresinin belirli bir bölümünü kapsayacak şekilde stajdan saydıran aday meslek mensuplarının,
UZAKTAN eğitim süresi stajdan sayılan çalışma süresi kadar kısalır Bu durumdaki adaylar için e Stajyer Eğitimi süreci aşağıda belirtilmiştir Staja Giriş Sınavında başarılı olan aday stajdan sayılan hizmetlere ilişkin belgelerini ve staja başlama belgelerini
TESMER Şubesine Odasına teslim eder, ilgili
TESMER Şubesi Oda tarafından adayın başvurusu incelenir, uygun bulunanların hizmet bilgileri
TEOS staj kütüğüne işlenir ve bu işlemden sonra adayın e Stajyer Eğitimi başlar Aday meslek mensubunun
TEOS'da kayıtlı yazışma adresine,
TESMER tarafından "e Stajyer Eğitim Seti" gönderilir e Stajyer Eğitim Seti içerisinde; kurulum CD’si, tanıtım ve kullanım kitapçığı yer alır e Stajyer Eğitim Setini teslim alan aday meslek mensubu CD’yi bilgisayarına takarak kurulumu yapar Eğitimin izlenebilmesi için internet bağlantısı olması gerekmektedir Aday meslek mensubu eğitime
TEOS üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak katılır Kullanıcı adı ve şifre, Staja Giriş Sınavı başvurusunda kullanılan kullanıcı adı ve şifre ile aynıdır bölümden oluşan e Stajyer Eğitimi’nde,
UZAKTAN eğitim bölümleri ’er aylık periyotlar halinde sistem tarafından açılır Aday, kısalan staj süresine ilişkin eğitim bölümlerini eğitimin son aylık döneminde tamamlar Adayın bölümden oluşan e stajyer eğitimini stajı sonuna kadar tamamlaması gereklidir Adayın hizmet bilgileri
TEOS staj kütüğüne işlendikten sonra stajdan sayılan süreye ilişkin eğitim içerikleri açılır Aday birinci bölümü tamamladıktan sonra bölüm sonundaki ara değerlendirmeye katılır Bu değerlendirmede başarılı olan aday meslek mensubu bir sonraki bölüme geçebilir Başarılı olamayan aday bilgilerini yineleyerek tekrar değerlendirmeye girmekte ve bu süreç aday başarılı oluncaya kadar devam etmektedir e Stajyer Eğitimine devam edebilmek için eğitime katılım bedelinin süresinde ödenmiş olması gereklidir Katılım bedeli ödemesi banka aracılığı ile ve
TEOS Sistemi üzerinden kredi kartı ile yapılabilmektedir Banka üzerinden yatırılan katılım bedeli iki iş günü sonra adayın Para Yönetimi ve Yükleme ekranında görünmektedir
TEOS üzerinden yapılan ödemelerde ise katılım bedeli Para Yönetimi ve Yükleme ekranında görünür Hesapta görünen katılım bedeli
TEOS Stajyer Ekranındaki Ücret Ödeme bölümüne girilerek Taksit Ödemelerim sayfasında onaylanır Bu bedelin süresinde ödenmemesi durumunda,
UZAKTAN eğitim durdurulur e Stajyer Eğitiminde yer alan eğitim bölümünü başarı ile tamamlayan aday meslek mensubu
TEOS’dan Stajyer Ekranı içerisinde yer alan Staj Bilgileri kısmından "e Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi" alır ve staj dosyasına eklenmek üzere bağlı bulunduğu
TESMER Şubesine Oda’ya teslim eder Bu belgeyi almayan aday meslek mensubu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına alınmaz D e Stajyer Eğitimi’ne İlişkin Olarak
TESMER Şubelerinde Odalarda Yapılacak İşlemler
UZAKTAN eğitim yöntemi ile yürütülen e Stajyer Eğitimi’nin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin temel unsuru, adayların staj çalışmalarına başladıklarına ilişkin bilgilerin
TEOS'a işlenmesidir Bu nedenle;
TESMER Şubelerinde Odalarda staj ve sınav işlemlerini yürüten
TEOS yetkililerinin, adaylara ilişkin staja başlama bilgilerini
TEOS’a süresinde işlemeleri gereklidir Staja ve e Stajyer Eğitimi’ne başlamış adaylara ilişkin olarak
TESMER Şubeleri Odalar tarafından yerine getirilecek işlemler aşağıda belirtilmiştir Staja ve e Stajyer Eğitimi’ne başlamış adayların eğitimlere katılım durumları
TEOS üzerinden düzenli olarak izlenir Eğitime katılmayan ya da aksatan adaylara Odalar tarafından gönderilecek; yazı, e posta veya, SMS yoluyla uyarıda bulunulur Uyarılara rağmen eğitime katılmayan ya da aksatan adaylar hakkında gerekli denetim ve tespit işlemlerinin yapılması sağlanır Denetim ve tespit işlemlerinin sonuçları uyarılara ilişkin dokuman ile birlikte
TESMER’e yazı ile bildirilir E e Stajyer Eğitimi Kapsamındaki Dersler
TÜRMOB Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında alınan karar ile değişiklikler yapılmıştır Listede yer alan derslerin, bölümden oluşan eğitim bütünlüğü içerisinde hangi bölüm ya da bölümler içerinde yer alacağı
TESMER tarafından belirlenir Staja Fiilen Başlama ve Staj Dosyası Staja Giriş Sınavı ile staja fiilen başlama arasında geçen süre nedeniyle dosyadaki bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir Staja fiilen başladığı tarih itibari ile süresi dolmayan belgeler yeniden istenmez Stajın fiilen başlamasından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav aşamasına kadar tüm staj sürecini gösteren belgelerin yer alacağı Staj Dosyasında yer alacak belgeler ve staja fiilen başlamaya ilişkin bilgiler, staj yapılan işyerleri itibari ile aşağıda belirtilmiştir Meslek Mensubu Yanında ya da Mesleki Şirketlerde SMMM ve YMM Staj Meslek mensubu yanında ya da mesleki şirketlerde staja başlayacak adayların, Staja Giriş Sınavlarına katılabilmek için hazırlamış olduğu staj başvuru dosyasına ilave olarak, aşağıda belirtilen işyeri çalışma belgeleri ile staja onay veren meslek mensubuna ilişkin belgelerinin eklenmesi gerekmektedir Staj Onay Belgesi, Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş,
TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişinin adresi Bu kişiler adayın ve derece akrabası olamaz Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı Staj başvuru dosyasına verilmiş adli sicil belgesinin düzenlenme tarihi üzerinden ay geçmiş adaylardan istenir Sigortalı işe giriş belgesi, staj yapılan işyerinin vergi levhası fotokopisi, Staj yapılan her işyerinin ilk ve son aylarına ait sigortalı hizmet belgeleri Sigortalı aylık hizmet belgeleri internetten alınmış barkodlu ve onaylı olmalıdır , SGK onaylı sigortalı hizmet dökümü Bu belge, işyeri değişikliklerinde ve staj sonunda verilir Meslek mensubunun oda kayıt faaliyet belgesi ve ruhsat fotokopisi, Adayın stajının kabul edildiğine dair
TESMER Şubesi Oda Yönetim Kurulu kararı, İşyeri değişikliklerinde; yeni işyerine ilişkin işe giriş belgesi, staj onay belgesi, meslek mensubunun oda kayıt faaliyet belgesi, Stajyer Değerlendirme Formu Tezkiye ; staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir
TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır Kapalı zarf ile dilekçe ekinde
TESMER Şubesine Odaya gönderilir Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez Dilekçe ekinde
TESMER Şubesine Odaya gelen Stajyer Değerlendirme Formu Tezkiye evrak kayda alınır Adayın stajı, staja başlama ayının ilk on günü içerisinde başlatılır Adayın, Staja Giriş Sınavında başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi, Stajdan sayılan kurs ve seminerlere katılmış ve bu eğitimlerde geçen süresi stajdan sayılan adaylar için kurs katılım belgeleri, kurs katılım bedeli ödeme belgeleri, kursların staj süresinden sayıldığına dair
TESMER Şubesine Oda Yönetim Kurulu Kararı, Erkek adaylardan askerlik durum belgesi, Adayın, vergi mükellefiyet durumunu gösteren belge, Staj başlangıcında ve staj sonunda alınır , Adayın, Bağ Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadığına dair SGK'dan alınan yazı Staj başlangıcında ve staj sonunda alınır , Adayın, Yasanın maddesinde belirtilen,
TESMER'in Eğitim Programını tamamladığına dair "e Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi" Staj Bitirme Belgesi Stajını tamamlayan adaylar için staj bitirme işlemleri süresi içerisinde yerine getirilir Bu kapsamda,
TESMER Şubesi Oda Yönetim Kurulu kararı ile "Staj Bitirme Belgesi" düzenlenir Sınav başvuru tarihi itibari ile son aya ilişkin sigortalı aylık hizmet belgesini ibraz edemeyen adaylardan taahhütname istenir Stajını tamamlayan adaylar sınav dosyası hazırlar ve sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içerisinde dosyasını
TESMER Şubesine Odasına teslim eder
TESMER Şubesi Oda görevlisi,
TEOS sistemi üzerinden sınav başvurusunu yapar Sınav başvurusunda bulunan adayların dosyaları
TESMER'e gönderilmeden önce okul, telefon, adres, e posta ve işyeri bilgileri
TESMER Şubesi Oda kullanıcıları tarafından kontrol edilir ve eksik bilgileri
TEOS'da bulunan kişi kartına işlenir Bu Yönerge içeriğinde yer alan staj dosyasında bulunan matbu belgelerin eksiksiz düzenlenmesi ve dosyada bulunması
TESMER Şubesi Oda tarafından sağlanmalıdır Meslek Mensubu Gözetim veya Denetiminde Staj Meslek mensubu gözetim veya denetiminde staja başlayacak adayların, staja giriş sınavlarına katılabilmek için hazırlamış olduğu staj başvuru dosyasına, aşağıda belirtilen işyeri çalışma belgeleri ile staja onay veren meslek mensubuna ilişkin belgelerinin de eklenmesi gereklidir Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı Staj başvuru dosyasına verilmiş adli sicil belgesinin düzenlenme tarihi üzerinden ay geçmiş adaylardan istenir Staj Onay Belgesi, Staja onay veren meslek mensubu tarafından düzenlenmiş,
TÜRMOB metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olması gereklidir Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişinin adresi Bu kişiler adayın ve derece akrabası olamaz , Sigortalı işe giriş belgesi, staj yapılan işyerinin vergi levhası fotokopisi, Staj yapılan her işyerinin ilk ve son aylarına ait sigortalı hizmet belgeleri Sigortalı aylık hizmet belgeleri internetten alınmış barkodlu ve onaylı olmalıdır , SGK onaylı sigortalı hizmet dökümü Bu belge, işyeri değişikliklerinde ve staj sonunda verilir Meslek mensubunun oda kayıt faaliyet belgesi ve ruhsat fotokopisi, Adayın stajının kabul edildiğine dair
TESMER Şubesi Oda Yönetim Kurulu kararı, İşyeri değişikliklerinde; yeni işyerine ilişkin işe giriş belgesi, staj onay belgesi, meslek mensubunun oda kayıt faaliyet belgesi, Stajyer Değerlendirme Formu Tezkiye ; staja onay veren meslek mensubu tarafından her yıl için bir adet düzenlenir
TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır Kapalı zarf ile dilekçe ekinde
TESMER Şubesi Odaya gönderilir Üç aydan az çalışılan yerlerde form düzenlenmez Dilekçe ekinde
TESMER Şubesi Odaya gelen Stajyer Değerlendirme Formu Tezkiye evrak kayda alınır Adayın stajı, staja başlama aynın ilk on günü içerisinde başlatılır Adayın, Staja Giriş Sınavında başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi, Stajdan sayılan kurs ve seminerlere katılmış ve bu eğitimlerde geçen süresi stajdan sayılan adaylar için kurs katılım belgeleri, kurs katılım bedeli ödeme belgeleri, kursların staj süresinden sayıldığına dair
TESMER Şubesi Oda Yönetim Kurulu Kararı, Erkek adaylardan askerlik durum belgesi, Adayın, vergi mükellefiyet durumunu gösteren belge, Staj başlangıcında ve staj sonunda alınır , Adayın, Bağ Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadığına dair SGK'dan alınan yazı Staj başlangıcında ve staj sonunda alınır , Staj yapılan firmanın, Ticari Merkezini gösteren Staj dönemini kapsayan ticaret sicil gazetesi, Şirketin, staj süresini kapsayan genel imza sirküleri, Şahıs firmalarından, bilanço esasına göre defter tutulduğunun belgelenmesi Vergi dairesinden alınan yazı veya tutmakla yükümlü oldukları; yevmiye defteri, envanter defteri önyüzlerinin noter onaylı fotokopileri , vergi dairesinden alınan yazıda işletmenin ticari faaliyet adresinin de belirtilmiş olması gerekir Meslek mensubu denetiminde staj yapan adaylar, meslek mensubunun işletme ile yapmış olduğu her yıla ait sözleşmelerin fotokopilerini staja onay veren meslek mensubuna onaylatır ve staj dosyasına eklenmek üzere
TESMER Şubesine Odasına teslim eder Meslek mensubu firmada bağımlı çalışıyorsa, stajın yapıldığı her işyerine ilişkin, işe giriş belgesi, ilk ve son aya ait sigortalı aylık hizmet belgesi, SGK onaylı sigortalı hizmet dökümü Stajyerin ve meslek mensubunun aynı işyeri numarasında olması gerekir Staja onay veren meslek mensubunun gözetiminde başka stajyer olmadığına dair firma yetkililerinden ve meslek mensubundan alınacak yazı Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde staj iptal edilir , Staj süresi içerisinde, adayın staj yaptığı iş yerinin kanuni adresinde değişiklik varsa, değişikliğe ilişkin olarak firma tarafından SGK'ya verilen bildirim yazısı, ticaret sicil gazetesi, adres değişikliği; belediyenin numarataj çalışması nedeniyle yapılmış ise belediyeden yazı, Adayın, Yasa'nın maddesinde belirtilen,
TESMER'in Eğitim Programını tamamladığına dair "e Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi" Staj Bitirme Belgesi Stajını tamamlayan adaylar için staj bitirme işlemleri süresi içerisinde yerine getirilir Bu kapsamda,
TESMER Şubesi Oda Yönetim Kurulu kararı ile "Staj Bitirme Belgesi" düzenlenir Sınav başvuru tarihi itibari ile son aya ilişkin sigortalı aylık hizmet belgesini ibraz edemeyen adaylardan taahhütname istenir Stajını tamamlayan adaylar sınav dosyası hazırlar ve sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içerisinde dosyasını
TESMER Şubesi Odasına teslim eder
TESMER Şubesi Oda görevlisi,
TEOS sistemi üzerinden sınav başvurusunu yapar Sınav başvurusunda bulunan adayların dosyaları
TESMER'e gönderilmeden önce okul, telefon, adres, e posta ve işyeri bilgileri
TESMER Şubesi Oda kullanıcıları tarafından kontrol edilir ve eksik bilgileri
TEOS'da bulunan kişi kartına işlenir Bu Yönerge içeriğinde yer alan staj dosyasında bulunan matbu belgelerin eksiksiz düzenlenmesi ve dosyada bulunması
TESMER Şubesi Oda tarafından sağlanmalıdır Yasa'nın ı Maddesi Kapsamında Hizmet Süreleri Staj Süresinden Sayılanlar Yasa'nın ı maddesi kapsamında hizmet süreleri staj süresinden sayılan adayların, Staja Giriş Sınavlarına katılabilmek için hazırlamış olduğu staj başvuru dosyasına, aşağıda belirtilen belgelerin eklenmesi gerekmektedir Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı Staj başvuru dosyasına verilmiş adli sicil belgesinin düzenlenme tarihi üzerinden ay geçmiş adaylardan istenir , Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişinin adresi Bu kişiler adayın ve derece akrabası olamaz , Sigortalı işe giriş belgesi, çalışmanın geçtiği işyerinin vergi levhası fotokopisi, Stajdan sayılan hizmetlerin yerine getirildiği her işyerinin ilk ve son aylarına ait sigortalı hizmet belgeleri sigortalı aylık hizmet belgeleri internetten alınmış barkodlu ve okunaklı olmalıdır , SGK onaylı hizmet dökümü Bu belge, işyeri değişikliklerinde ve staj sonunda verilir , Adayın, Staja Giriş Sınavında başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi, Stajdan sayılan kurs ve seminerlere katılmış ve bu eğitimlerde geçen süresi stajdan sayılmış adaylar için kurs katılım belgeleri, kurs ödeme belgesi, kursların staj süresinden sayıldığına dair
TESMER Şubesi Oda Yönetim Kurulu Kararı, Erkek adaylardan askerlik durum belgesi, Adayın, vergi mükellefiyet durumunu gösteren belge, Adayın, Bağ Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadığına dair SGK'dan alınan yazı, Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığının ticari sicil gazetesinde yayınlanmış olması, İmza yetkisini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylısı, Yetkili çalışılan süreyi kapsayan firmanın genel imza sirküleri Muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir , İşletmenin ticari merkezini de gösterir imza yetkili çalışılan süreyi kapsayan Ticaret Sicil Gazetesi, Aynı topluluğa ait grup şirketlerde ve holding şirketlerinde aynı ay içerisinde günlük staj süresinin farklı yerlerde sigortalı olarak yerine getirilmesi halinde staj yapan adayın durumu
TESMER tarafından değerlendirilir Örneğin A şirketinde gün, B şirketinde gün , Şahıs firmalarından, bilanço esasına göre defter tutulduğunun belgelenmesi Vergi dairesinden alınan yazı veya tutmakla yükümlü oldukları; yevmiye defteri, envanter defteri önyüzlerinin noter onaylı fotokopileri , vergi dairesinden alınan yazıda işletmenin ticari faaliyet adresinin de belirtilmiş olması gerekir Staj süresi içerisinde, adayın staj yaptığı iş yerinin kanuni adresinde değişiklik varsa, değişikliğe ilişkin olarak firma tarafından SGK'ya verilen bildirim yazısı, ticaret sicil gazetesi, adres değişikliği; belediyenin numarataj çalışması nedeniyle yapılmış ise belediyeden yazı, Adayın, Yasanın maddesinde belirtilen,
TESMER'in Eğitim Programını tamamladığına dair "e Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi" Staj Bitirme Belgesi Stajını tamamlayan adaylar için staj bitirme işlemleri süresi içerisinde yerine getirilir Bu kapsamda,
TESMER Şubesi Oda Yönetim Kurulu kararı ile "Staj Bitirme Belgesi" düzenlenir Sınav başvuru tarihi itibari ile son aya ilişkin sigortalı aylık hizmet belgesini ibraz edemeyen adaylardan taahhütname istenir Stajını tamamlayan adaylar sınav dosyası hazırlar ve sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içerisinde dosyasını
TESMER Şubesine Odasına teslim eder
TESMER Şubesi Oda görevlisi,
TEOS sistemi üzerinden sınav başvurusunu yapar Sınav başvurusunda bulunan adayların dosyaları
TESMER'e gönderilmeden önce okul, telefon, adres, e posta ve işyeri bilgileri
TESMER Şubesi Oda kullanıcıları tarafından kontrol edilir ve eksik bilgileri
TEOS'da bulunan kişi kartına işlenir Bu Yönerge içeriğinde yer alan staj dosyasında bulunan matbu belgelerin eksiksiz düzenlenmesi ve dosyada bulunması
TESMER Şubesi Oda tarafından sağlanmalıdır Oda
TESMER Şubeleri İşlem Prosedürleri Staja Ara Verme Staj yerinden ayrılma veya mücbir sebepler nedeni ile staja ara veren adaylara ilişkin yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir Stajına ara veren aday, gün içerisinde, stajını kestiğini bildiren dilekçe ve durumu kanıtlayan belgeler ile bağlı bulunduğu
TESMER Şubesine Odaya başvuruda bulunur Adayın durumu
TESMER Şubesi Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir
TESMER Şubesi Oda Yönetim Kurulu, yıllık staj süresi içerisinde toplamda yıldan fazla staja ara verilemeyeceğini yazı ile adaya bildirir Aday yeni işe girdikten sonra staja ilişkin belgelerini
TESMER Şubesine Odasına sunar Yönetim Kurulu tarafından adayın belgeleri incelenir staja devam kararı tesis edilir Bu karar adayın dosyasına eklenir Yukarıda belirtilen süre içerisinde staj yeri bulamayan adayların stajı iptal edilir
TESMER Şubesi olan Odalarda
TESMER Şubesi Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak görüş ile birlikte konu karara bağlanmak üzere Oda Yönetim Kuruluna bildirilir
TESMER Şubesi bulunmayan Odalarda Oda Yönetim Kurulu kararı ile staj iptal edilir Bu karar
TEOS Staj kütüğüne işlenir Staj Sırasında İlişik Kesme Staj İptali Staj Yönetmeliği'nin maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde aday meslek mensuplarının stajı tamamlamalarına izin verilmez Meslekle ilişikleri kesilir a Staj Yönetmeliğinin maddesindeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, b Staj Yönetmeliğinin maddesindeki eğitim programlarına katılmayanlar, c Staj Yönetmeliğinin maddesine göre verilen belgeleri doğru olmayanlar veya bu belgelerinde tahrifat yapıldığı anlaşılanlar, d Staj Yönetmeliğinin maddesine göre yapılan denetimlerde yılda defa mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunamayanlar, e Staj Yönetmeliğinin 'üncü maddesine aykırı davrandığı tespit edilenler, f yıllık staj süresi içerisinde toplamda yıldan fazla stajına ara verenler, Meslekle ilişik kesme işlemine ilişkin olarak;
TESMER Şubesi olan Odalarda
TESMER Şubesi Yönetim Kurulu konuyu değerlendirir Görüşü ile birlikte karara bağlanmak üzere konuyu Oda Yönetim Kuruluna bildirilir
TESMER Şubesi bulunmayan Odalarda Oda Yönetim Kurulu kararı ile adayın meslekle ilişiği kesilir Bu karar
TEOS staj kütüğüne işlenir Karar iadeli taahhütlü posta ile adaya tebliğ edilir Aday Meslek Mensubu, aleyhine verilmiş Oda kararının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde
TÜRMOB tarafından değerlendirilmek üzere
TESMER'e itiraz edebilir
TESMER Yönetim Kurulu itirazı değerlendirir, görüşüyle birlikte karara bağlanmak üzere
TÜRMOB Yönetim Kuruluna bildirir İtiraz üzerine gün içinde
TÜRMOB’un vereceği karar kesindir Odalar Arası Nakil Aday meslek mensubu, nakil talebini yeni ikametgahının bulunduğu
TESMER Şubesine Odasına dilekçe ile bildirir Aday dilekçesinde, T C Kimlik Numarası, adı, soyadı, kayıtlı olduğu odanın adı, nakil olmak istediği oda bölgesi içindeki ikamet adresini bildirir Nakil işlemine ilişkin,
TESMER Şubesi Oda tarafından aday meslek mensubundan nakil ücreti ya da başka bir ücret alınmaz a İnceleme ve Nakil Talebinin Kabulü Nakil edilen
TESMER Şubesi Oda tarafından, adayın bağlı olduğu
TESMER Şubesi Odadan yazı ile staj dosyası istenir Adayın bağlı bulunduğu
TESMER Şubesi Oda nakil işlemini yapmadan önce, adayın dosyasındaki eksikleri tespit eder ve tamamlatır Adayın staj kütüğündeki bilgilerini,
TEOS üzerinden yeni
TESMER Şubesi Oda’ya aktarır ve dosyasını gönderir Eksik evrakı bulunan dosya gönderilmez ve staj kütük bilgileri aktarılmaz Staj dosyasını alan yeni
TESMER Şubesi Oda, nakil başvurusu üzerinde gerekli incelemeleri yapar Talebin kabulü halinde aday meslek mensubunu
TESMER Şubesi Oda’ya kaydeder Nakil gerçekleştikten sonra, eski
TESMER Şubesi Oda; adayın
TEOS'da bulunan staj kütüğünü göremez Nakil için başvurulan
TESMER Şubesi Oda, nakil talebinin alınma tarihinden itibaren ay içinde bir karar vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır b Nakil Talebinin Reddi Staj dosyası eksik olan adayların nakil işlemi gerçekleşmez ve adayın dosyası eski
TESMER Şubesine Odasına geri gönderilir Bu durum adaya da yazı ile bildirilir Aday Meslek Mensuplarının Denetimi Staj Yönetmeliğinin maddesi gereğince, staj kesintisiz yapılır Staj sırasında mesleğin icrasına ilişkin tüm konuların staj mahallinde, aday meslek mensubuna gösterilmesi ve öğretilmesi esastır Aday meslek mensupları Staj Yönetmeliğin maddesi gereği, stajları sırasında zorunlu eğitime e Stajyer Eğitimi tabi tutulurlar Ayrıca, aday meslek mensupları kanunda belirtilen meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayacak işleri yerine getiremezler Yapılan denetimlerde yılda defa mücbir sebep olmaksızın staj mahallinde bulunmayanların stajı iptal edilir Staj mahallinde bulunmayan adayların durumu
TESMER Şubesi olan Odalarda
TESMER Şubesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir Yönetim Kurulunun görüşü ile birlikte konu karara bağlanmak üzere Oda Yönetim Kuruluna bildirilir
TESMER Şubesi bulunmayan Odalarda Oda Yönetim Kurulu kararı ile staj iptal edilir Bu karar
TEOS Staj kütüğüne işlenir Adaylar staj yerinde Oda
TESMER Şubesi tarafından denetlenir Yapılacak denetimlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir Aday meslek mensuplarının düzenli olarak denetlenmesi esastır Denetimde, aday meslek mensubunun staj yerinde bulunmaması halinde; bu denetim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aday meslek mensubu hakkında en az denetim daha yapılır Staj yerinde bulunmama dışında, hakkında başka uyumsuzluk, yanlışlık veya noksanlık tespit edilen aday meslek mensupları hakkında da, bu denetim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az denetim daha yapılır Uyumsuzluk, yanlışlık veya noksanlığın giderilip giderilmediği tespit edilir Denetimler Oda
TESMER Şubesi tarafından oluşturulacak komisyon üye veya üyeleri tarafından yapılır Komisyon, Oda’ya kayıtlı meslek mensuplarından oluşur Komisyon üyeleri Oda
TESMER Şubesi Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirilir Komisyon üyelerine görev yetki yazısı ve tanıtım kartı verilir Görev yetki yazısı ile tanıtım kartında, görevin başlangıç ve bitiş tarihi ile görevin kapsamı belirtilir Denetimlerde, aday meslek mensubunun; Staj yerinde bulunup bulunmadığı, Stajın temel ilke, hedef ve amaçlarına uygun bir çalışmayı sağlayıp sağlamadığı, Staj sırasında yerine getirilmesi gereken
TESMER zorunlu
UZAKTAN eğitim Programına e Stajyer Eğitimi katılım durumu, Stajın kesintiye uğrayıp uğramadığı ve izin durumu, Sigortalılık belgeleri üzerinden Meslek mensuplarının yapabilecekleri işleri kendi adlarına nam hesaplarına yapıp yapmadıkları, Meslek mensupları için düzenlenmiş, aday meslek mensuplarının da uymak durumunda olduğu mesleki kural ve yasaklara uyum sağlanıp sağlanmadığı, Meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayan durumunun olup olmadığı, Tezkiye formlarının Odaya düzenli olarak verilip verilmediği, Adres, kimlik, işyeri vb değişiklik bilgilerinin Odaya bildirilip bildirilmediği, Staj yapılan işyeri fiziki koşullarının staja uygun olup olmadığı, Çalışma masası, bilgisayar, yazılım vb Stajın, staj yerinde çalışılarak yürütüldüğünü görebilmek üzere; muhasebe işyerinden hizmet alan müşterilere veya staj yapılan firmaya ilişkin sorulara doğru cevapları verip veremediği, Oda
TESMER Şubesi ile yeterli iletişim kurup kurmadığı, Mesleki gelişmeleri izleyip izlemediği, tespit edilir Denetimlerde yapılan tespitler, anlaşılır bir şekilde "Stajyer Durum Tespit Tutanağı"na aktarılır Tutanaktaki tespitler bölümünün yetersiz kalması halinde, tespitler tutanağa eklenecek kağıtlar üzerine yazılır Denetimler sırasında, aday meslek mensubunun durumunu belirlemeye yardımcı olacak dokümanlardan örnek alınabilir Alınan örnekler "Stajyer Durum Tespit Tutanağı"na eklenir "Stajyer Durum Tespit Tutanağı" ve ekleri; denetim yapanlar, meslek mensubu, aday mensubu ve denetimde hazır bulunan işyeri görevlileri tarafından imzalanır İmzadan kaçınma halinde, durum tutanakta açıkça belirtilir Denetimlerde, staj yapılan işyerindeki işlerin aksatılmaması için özen gösterilir Denetimler için oluşturulan komisyon denetimlerde düzenlenen tutanakları düzenli olarak değerlendirir ve sonuçlarını Oda
TESMER Şubesi’ne raporlar Tekrarlanması gereken denetim çalışmalarını belirler Hakkında işlem tesis edilmesi gereken aday meslek mensupları hakkında yazı ve yazıya ekleyeceği tutanakla Oda
TESMER Şubesi Yönetim Kurulu’na bilgi verir Tutanaklar aday meslek mensuplarının staj dosyasına eklenir Mesleki Değerler ve Kurallara, Uyumsuz Tutum ve Davranışları Bulunan Stajyerlere Yönelik Uygulanabilecek Yaptırımlar Staj ve Disiplin Yönetmelikleri hükümlerine göre, meslek mensuplarının uymak durumunda olduğu kurallara, aday meslek mensupları da uymak zorundadır Kurallara uyumsuzluk halinde, “Staj Yönetmeliği” ve “Disiplin Yönetmeliği”nde yer alan yaptırımlar uygulanır Bu kapsamda, aday meslek mensupları hakkında Staj Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmasının yanı sıra, eylemin niteliğine göre; Disiplin Yönetmeliği’nin maddesinin b , g , i , j , k ve m bentlerinde yazılan durumlar nedeniyle uyarma cezası ile aynı Yönetmeliğinin maddesinin a , q ve v bentlerinde yazılan durumlar nedeniyle kınama cezası ile cezalandırılırlar Staj Yönetmeliği’nin “Bağdaşmayan İşler” Başlıklı Maddesine Aykırı Davrandığı Tespit Edilen Adaylara İlişkin Yürütülecek İşlemler Kanunda belirtilen meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayacak işleri yerine getiren, yanında staj yapılan meslek mensuplarının dışındaki meslek mensuplarının nam ve hesabına veya kendi nam ve hesaplarına çalışan adayların, meslek stajı ile ilişiği Staj Yönetmeliğinin f maddesi gereği kesilir Meslek Unvanlarını Haksız Kullanan Adaylar Hakkında Yürütülecek İşlemler Meslek unvanlarını haksız kullanan adaylar hakkında Oda Yönetim Kurulu Kararı ile disiplin soruşması açılır Disiplin Yönetmeliğindeki düzenlemeler çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucuna göre aday Oda Yönetim Kurulu Kararı ile Disiplin Kuruluna sevk edilir Staj İşlemlerine İlişkin
TESMER Şubesi veya Oda Kararlarına İtiraz Staj veya stajdan sayılan sürelere ilişkin
TESMER Şubeleri veya Odalar tarafından adaylar hakkında alınan kararların itiraz mercii
TÜRMOB’dur Karara itiraz süresi gün olup, itirazlar adayın kayıtlı olduğu
TESMER Şubesine Odaya yapılır İlgili
TESMER Şubesi Oda tarafından adayın itiraza konu olan belgeleri
TESMER'e gönderilir
TESMER Yönetim Kurulu konuyu değerlendirir Görüşü ile birlikte karara bağlanmak üzere
TÜRMOB Yönetim Kuruluna bildirir
TÜRMOB tarafından, itiraz incelenir ve gün içerisinde karara bağlanır Karar ilgili
TESMER Şubesi Oda ve adaya yazı ile bildirilir SMMM Sınav Süresinin Başlatılması ve Sınav Dosyasının Hazırlanması Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Süresinin Başlatılması Sınava katılabilmek için başvuruda bulunacak adayların; sınav başvuruların son günü tarihi itibariyle stajlarını süre yönüyle tamamlanmış olması gereklidir Stajını tamamlayan adayların, staj bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına katılmaları gereklidir Staj bitim tarihinden itibaren ilk bir yıl içerisinde sınavlara katılan adayların sınav süreleri, katıldıkları ilk sınavın sonuçlarının ilan tarihinden itibaren başlar Bu süre içerisinde sınava katılmayan adayların sınav süreleri, bir yıllık sürenin bitim tarihinden sonra açılacak ilk sınav tarihi itibari ile başlar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına, stajın bitiminden itibaren ilk yıl içerisinde katılmayan adayların sınava katılabilmeleri için
TESMER tarafından yürütülecek ay süreli güncelleme eğitimine katılmaları, bu eğitimi başarı ile tamamlamaları ve iki yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları şarttır Güncelleme eğitiminin geçerlilik süresi yıldır Bu süre içerisinde sınava katılmayanların yeniden güncelleme eğitimi alması gerekir Güncelleme eğitimine katılım bedeli staj sırasında yürütülen eğitim bedelinin yarısından fazla olmamak üzere,
TESMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir Sınav Dosyalarının Hazırlanması
TESMER'e Gönderilmesi
TESMER Şubeleri Odalar tarafından, sınav takviminde belirtilen son başvuru tarihinden önce staj süresini tamamlamış adayların staj dosyalarına sunmaları gereken belgeler tamamlatılır, sınav dosyaları hazırlatılır, sınav başvuruları Ön başvuru
TEOS üzerinden yapılarak, staj ve sınav dosyaları ilgili dönemlerde
TESMER’e gönderilir Bu dosyaların tam bir fotokopisi veya dijital kopyası alınarak oda arşivinde saklanır
TESMER Şubeleri Odalar tarafından ön başvuruları yapılarak
TESMER'e gönderilen staj ve sınav dosyaları incelenir, eksik belgeleri tamamlatılır, uygun bulunanların sınav başvuruları
TEOS'da onaylanır Bu adaylar için sınav giriş belgesi düzenlenir Sınav Giriş belgeleri sınavdan önce adaylar tarafından
TEOS' dan alınır Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmaz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Sınav dosyaları,
TESMER Şubeleri Odalardan temin edilir Sınav dosyasının içeriği aşağıda sayılmış olup ekte ayrıca, verilmiştir Sınav başvuru formu Dosyanın sayfası fotoğraflı form Sınav bedeli ödeme belgesi, Muhtar, nüfus müdürlükleri veya noter onaylı nüfus cüzdanı örneği Staj dosyası bulunan adaylardan istenmez , Fotoğraf adet , Resmi Kuruma vermek üzere; Cumhuriyet Savcılığından veya e Devlet üzerinden alınmış adli sicil belgesi Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı , Noter onaylı diploma Staj yapan adayların, staj dosyasında bulunduğundan tekrar istenmez Staj Bitirme Belgesi Staj yapanlar için ilgili oda tarafından düzenlenir e Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi Yasa'nın maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden sayılanlardan bu belge istenmez Yasa'nın maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve
TESMER tarafından istenebilecek diğer belgeler, SGK Hizmet Dökümü SGK Kanunu’nun a maddesi kapsamında sigortalı çalışanlardan istenir Vergi mükellefiyet durumunu gösteren belge Meslek mensubu yanında, denetim ya da gözetiminde staj yapanlar ile Yasanın ı maddesi kapsamında çalışmalarını staj süresinden saydıranlardan istenir Bağ Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olmadıklarına dair SGK'dan alınan yazı Meslek mensubu yanında, denetim ya da gözetiminde staj yapanlar ile Yasanın ı maddesi kapsamında çalışmalarını staj süresinden saydıranlardan istenir Erkek adaylardan askerlik durum belgesi, SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; , , , , ve maddelere ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, ilgili vergi dairesinden alınacak mükellefiyet tesis tarihi ile affa uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını gösterir belge, SMMM Sınavında, Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen süre içerisinde başarılı olamayan adaylar yıllık bekleme süresi sonunda, tüm konulardan sınava katılabilmek üzere, yeni sınav dosyası hazırlar, bu dosyada , , ve sırada belirtilen belgeler yer alır Serbest Muhasebeci belgesine sahip olanlardan ayrıca, sırada belirtilen belgeler istenir Staj ve Sınav başvurusunda bulunacak engelli adayların ücretlerinde, sağlık raporu ile belgelenmek koşuluyla engelleri oranında indirim yapılır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları Staj bitiminde sınava katılabilmek için başvuruda bulunacak adayların, sınav son başvuru tarihi itibariyle stajlarını süre yönüyle tamamlanmış olması gereklidir Sınav takvimi her yılın Aralık ayı içerisinde
TESMER'in http: www
TESMER org tr internet adresinde ve
TEOS'da ilan edilir Sınava katılan adaylar, ilk sınavda başarısız olmaları halinde sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en çok iki yıl içinde, başarısız oldukları her dersten dört sınava daha girebilirler Başarılı olmak için her sınav konusundan üzerinden en az elli puan alınması şartıyla, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az altmış olması gerekmektedir Derslerin her birinden alınan en yüksek not, ortalama hesabında dikkate alınır Yanında, gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye notlarının ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir Geçmiş olduğu bir dersten not yükseltmek amacıyla tekrar sınava katılan adayın bu dersten almış olduğu en yüksek not, ortalama hesabında dikkate alınır Sınava ilk defa katılmak üzere, başvuruda bulunmuş ancak sınava katılmamış adayların sınav süreleri başlar Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar yıl süreyle sınavlara alınmazlar İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere, bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına ilk defa sınava katılmak üzere başvuruda bulunanların, sınav konularının bir kısmına katılıp, bir kısmına katılmaması halinde bütün derslerden sınav süresi başlatılır, katılmadığı derslerden sınav hakları saklı kalır Sınav başvurusunda bulunup mazeretli ya da mazeretsiz her hangi bir nedenle sınava katılmayanların sınav bedelleri iade ve mahsup edilmez Sınav Konuları Sınav Yönetmeliğinin maddesi gereğince, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları aşağıdaki konularda yapılır Finansal Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Denetimi, Vergi Mevzuatı ve Uygulaması, Hukuk Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku , Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku, Sınav Kuralları Katılımcılar, sınav başlamadan önce sınav binası girişinde hazır bulunmalıdır Katılımcılar, “Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen salonlarda sınavlara girerler Katılımcılar, sınav binalarına giriş sırasında, yanlarında nüfus cüzdanı ve ya pasaport bulundurmalıdır Katılımcıların, sınavın yapılacağı kurumun, hassasiyet gösterdiği kuralları gözeterek sınav yerinde olmaları, sınav düzeni ve katılımcıların mağdur olmamaları açısından önemlidir Katılımcıların, sınav başlamadan önce “Sınav Giriş Belgesi”ni, Nüfus cüzdanı veya pasaportunu oturduğu sıra üzerinde bulundurmaları gerekmektedir Sınav sırasında adayların birbirinden kalem, silgi vb şeyleri istemesi yasaktır Sınav sırasında databank vb özel elektronik donanımların kullanılması yasaktır Bu tür davranışlarda bulunanların sınavları geçersiz sayılır Adaylar, sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb araçları getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılır Buna rağmen yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı bile olsa, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır Bu cihazların kaybolmasından dolayı sınavı yapan kurum sorumluluk kabul etmez Sınav görevlileri, katılımcıların oturma düzenini herhangi bir uyarıda bulunmadan değiştirebilirler Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, salon başkanı kuralları katılımcılara hatırlatır ve sınav kâğıtlarını dağıtır Katılımcılar, ilk olarak sınav kâğıdına isimleri ile diğer bilgileri yazarlar ve soru – cevap kâğıtlarında eksik veya hatalı baskı olup, olmadığını kontrol ederler Eksik ve hatalı baskı saptadıklarında değiştirilmesi için salon başkanına başvururlar “Sınav Yoklama Tutanağı” katılımcılar tarafından imzalanır Yoklama tutanağını imzalamayan ya da sınav kâğıdına ismi ve istenen diğer bilgilerini yazmayanların sınavı geçersiz sayılır Sınavlarda kopya çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu kişiler sınav mahallinden çıkartılır Bunlar, sınavlara bir yıl süreyle alınmazlar Sınavı tamamlayan katılımcılar cevap kâğıtlarını sınav görevlilerine teslim ederler Sınav süresi dolduktan sonra, katılımcılar kalemlerini bırakıp, sınav kâğıtlarını teslim etmek zorundadırlar Kâğıdını ısrarla teslim etmeyen katılımcı hakkında kopya işlemi yapılır Katılımcıların, sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır Sınavın ilk dakikasında ve son dakikasında hiçbir katılımcı, sınav salonundan dışarıya çıkamaz Sınav salonundan ayrılan katılımcılar, bekleme yapmaksızın sınav binasını terk eder Yurtdışı Eğitim ve Yurtdışı Çalışma İşyeri Görevlendirmesi Nedeni İle Sınav Süresinin Durdurulması, Adaylar sınavlara devam ederken, yurtdışı eğitimi ve yurtdışı çalışma nedeniyle sınav süresinin durdurulmasını talep edebilirler Bu adayların, yurtdışına çıkmadan önce
TESMER’e yazılı olarak başvuru yapması ve izin alması gerekir Adaylar, yurtdışı öncesi ve sonrası aşağıdaki belgelerle
TESMER'e başvuruda bulunur Sunmuş olduğu belgeler incelenir ve uygun bulunanların
TESMER Yönetim Kurulu Kararı ile sınav süresi durdurulur veya sınava devam kararı alınır Bu karar adaya yazı ile bildirilir Bu bilgi adayın,
TEOS'da yer alan sınav kartına işlenir Bu süre yıldır Ancak, adayın eğitim süresinin uzaması durumunda, buna ilişkin belgeleri sunması ve
TESMER'den süre uzatımı talebinde bulunması gerekir Yurtdışı eğitimi veya yurtdışı çalışma nedeni ile süre uzatımı talebinde bulunan adaylardan, eğitimden başarısız olan ya da aşağıda istenilen belgeleri sağlayamayanların talebi kabul edilmez Sınav süresi Sınav Yönetmeliğin maddesinde belirtilen şekilde işler Eğitim İçin Yurtdışına Çıkacak Adayların Sunacakları Belgeler a Yurtdışına Çıkmadan Önce Sunulacak Belgeler Yurtdışına gitme nedenini anlatan dilekçe, Yurtdışındaki okulun süresini ve stajyerin kaydını gösteren belgenin aslı ve yeminli tercümesi, Vize fotokopisi vize uygulaması olan yerler için , b Yurtdışından Döndükten Sonra Sunulacak Belgeler Yurtdışından dönüşü bildiren dilekçe, Sertifika veya diplomanın yeminli tercümesi,
UZAKTAN eğitim alınan kurumdan alınmış eğitimin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren belge, Yurt dışına giriş çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri, Yurtdışı Çalışma İşyeri Görevlendirmesi Nedeniyle Sınav Süresinin Durdurulmasını İsteyen Adayların Sunması Gereken Belgeler a Yurtdışına çıkmadan önce sunulacak belgeler Yurtdışına gitme nedenini anlatan dilekçe, Türkiye'deki iş yerinden alınacak yurtdışı görevlendirme yazısı Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilecektir Yurtdışındaki iş yerinden alınan görevlendirme yazısının yeminli tercümesi başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilecektir , Vize fotokopisi vize uygulaması olan yerler için , b Yurtdışından döndükten sonra sunulacak belgeler Yurtdışından döndüğünü bildiren dilekçe, Yurtdışındaki işyerinden alınan çalışma süresini gösteren yazının yeminli tercümesi Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilecektir , Yurtdışına giriş çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri, Mücbir Sebepler Nedeni İle Sınav Süresinin Uzatılması Sınava başvurup mücbir sebepler nedeni ile girmeyen adaylar sınav süresinin uzatılması için başvuruda bulunabilirler Buna göre, sınav başvurusunda bulunup, sağlık mazereti nedeniyle sınavlara katılmayan adaylar, mazeretlerinin bitiminden itibaren gün içerisinde dilekçe ekinde sağlık raporu ile
TESMER'e başvuruda bulunur Yönetim Kurulu tarafından, adayın sunmuş olduğu belgeler değerlendirilir, uygun bulunanların söz konusu derslerden sınav süresi bir dönem uzatılır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına başvuru yapan adayların, sağlık mazereti nedeni ile raporlu olduğu süre içerisinde, her hangi bir dersten sınava katılmaları halinde, rapor süresi içerisinde sınava katılmadığı diğer derslerden, raporuna istinaden ek sınav hakkı veya süresi verilmez Staj Değerlendirme Formları Aday meslek mensuplarının, stajda geçen her yılı için yanında, gözetim ve denetimde staj yapılan meslek mensupları tarafından puan üzerinden Stajyer Değerlendirme Formu Tezkiye düzenlenir Meslek mensubu tarafından verilen bu not Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında ayrı bir ders gibi ortalama hesabında dikkate alınır Stajyer Değerlendirme Formu Tezkiye staj dosyası içeriğinde matbu olarak yer almaktadır Yanında veya gözetim ve denetiminde üç aydan gün az staj yapan adaylar için Stajyer Değerlendirme Formu Tezkiye düzenlenmez Staj veren meslek mensubu aynı yıl için birden fazla Stajyer Değerlendirme Formu Tezkiye düzenleyemez ve daha önce düzenlemiş değerlendirme formunda değişiklik yapılamaz tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra staja başlayan adaylar için staj değerlendirme notunun en az puan olması gereklidir Staj değerlendirme notu puanın altında olan adayların stajları geçersiz sayılır Geçersiz sayılacak süre Stajyer Değerlendirme Formu Tezkiye 'da belirtilen tarih aralığıdır Anılan Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce dönemi staja başlamış adaylar için bu puan 'dır yıldan az hizmet süresi staj süresinden sayılan adayların, meslek mensubu yanında ya da gözetim veya denetiminde tamamladıkları staj süresinin aydan fazla olması halinde staja onay veren meslek mensubu tarafından verilen staj değerlendirme notu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında ayrı bir ders gibi ortalama hesabında dikkate alınır Formlar eksiksiz olarak meslek mensupları tarafından düzenlenerek, kapalı zarf ile dilekçe ekinde
TESMER Şubesine Odaya gönderilir Stajyer Değerlendirme Formu Tezkiye ,
TÜRMOB Metal kaşesi uygulanmış ve imzalı olmalıdır Dilekçe ekinde gelen bu form
TESMER Şubesi Oda tarafından evrak kayda alınır
TESMER Şubesi Oda staj görevlisi kapalı zarfta alınan Stajyer Değerlendirme Formu’nu Tezkiye açar ve aynı tarihte
TEOS'a işler Açık olarak gönderilen formlar dikkate alınmaz Her yıl için düzenlenecek formların Staj Yönetmeliğinde belirtilen süre içerisinde adayın staj dosyasına eklenmek üzere ilgili
TESMER Şubesi Odaya teslim edilmesi gereklidir Meslek mensubu tarafından aday için düzenmiş ve odaya teslim edilmiş Stajyer Değerlendirme Formunda Tezkiye yer alan not değiştirilemez, aynı staj dönemi için tekrar not verilemez Yönergede Düzenlenmemiş Hususlar Bu Yönergede düzenlenmemiş hususlar,
TESMER tarafından çıkarılacak Genelgeler ve Yönetim Kurulu kararları ile düzenlenir Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme tarihli
TÜRMOB Yönetim Kurulu kararı ile yayımlanan Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır Geçici Düzenleme tarihli Merkez Kurul toplantısında onaylanmış ve tarihli
TÜRMOB Yönetim Kurulu kararı ile yayımlanması uygun bulunmuş olan Staja İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesinin serbest muhasebeci aday meslek mensuplarına ilişkin düzenlemeleri bu adayların stajları süresince uygulanmaya devam edilir Yürürlük Bu Yönerge,
TÜRMOB Yönetim Kurulu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer Yürütme Bu Yönerge hükümlerini
TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanı yürütür Ek Staj Başvuru Dosyası İlk Staj Başvuru Sırasında Hazırlanması Gereken Belgeler Listesi SMMM Staj Başvuru Formu Cumhuriyet Savcılığı Başvuru Formu Taahhütname Staj Onay Belgesi Tek Kişi Staj Belgesi Stajyer Hakkında Bilgi Alınacak Kişiler Stajyer Durum Tespit Tutanağı Stajyer Değerlendirme Formu Tezkiye Sınav Başvuru Dosyası SMMM Sınav Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Listesi SMMM Sınav Formu Cumhuriyet Savcılığı Başvuru Formu Bilgi Dokümanı Yürürlükte Olan Genelgeler Genelge